FRANC, Š. Návrh podnikatelského konceptu startupu zabývajícího se automatizací a modernizací sportovišť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v podobě vytvoření konceptu startupu zabývajícího se automatizací sportovišť na českém trhu zpracovaná na dobré úrovni. Otázka č. 1: V rámci obchodního modelu jsou stanovené náklady ve vazbě na vývoj softwaru. Můžete blíže popsat o jaký typ softwaru by se jednalo a zda tyto náklady zohledňují vývoj (mobilní) aplikace pro uživatele? Otázka č. 2: Můžete blíže vysvětlit, co máte na mysli tím, že za nefér výhodu lze považovat dostupná data od zahraničních franšíz nabízející podobný produkt? Otázka č. 3: Myslíte si, že je vhodné rozmělňovat úsilí a vynakládat svůj čas na propagaci (komunikaci či osvětu) produktu koncovým uživatelům sportovišť, jehož efekt nemusí vůbec přinést tlak či zvýšit poptávku na zavádění automatizace u tohoto typu zákaznického segmentu (oboru)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na hlavní cíl a stanovené dílčí cíle zpracovaná na dobré úrovni. Výsledky analýz a zhodnocení faktorů podporují inovativní podnikatelskou myšlenku v oblasti návrhu konceptu startupu zaměřeného na automatizaci sportovišť na českém trhu, byť by hloubka provedení některých analýz mohla být na vyšší úrovni s efektivnější podporou návrhů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autor v práci používá jak standardní analytické metody se sběrem sekundárních dat pro zhodnocení prostředí, tak i primární sběr dat prostřednictvím kvalitativního průzkumu u prvotních aktérů v rámci validace obchodního modelu Lean Canvas. Velice chválím výběr nestandardního nástroje pro evaluaci faktorů metodou MAP. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému je na velmi dobré úrovni. Autor dodržuje postupy řešení popsané v metodice práce. Na druhé straně autor v práci slibuje neopomíjení potřeb hráčů jakož to uživatelů, ale toto hledisko není v analýze a návrzích zcela uchopeno.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na relativně velmi dobré úrovni. Nicméně, občas dochází ke kontroverzním závěrům, (např. soustředění se na nejnovější poznatky vědecko-technického rozvoje versus spoléhání se na stávající technologie v oblasti automatizace, což ušetří finanční kapitál). Výtku mám k tabulkách (str. 48, tab. 13, str. 49, tab. 14, str. 50, tab. 15, str. 51, tab. 16) o potvrzení/zamítnutí hypotéz v rámci primárního průzkumu, kde pravděpodobně dochází k chybě k popisu interpretace dat. Nicméně, výstupy z provedených analýz jsou zaneseny v přehledných dílčích zhodnoceních a následně podrobeny další analýze a celkové evaluaci.
Praktická využitelnost výsledků C Práce je s ohledem pro praxi reálně použitelná pro testování konceptu podnikání v oblasti automatizace sportovišť za předpokladu zajištění dostatečného know-how v problematice vývoje SW, mobilní aplikace, ale hlavně, efektivnímu využití marketingových kanálů ve vztahu k vybraným segmentům prvotních aktérů pro testování. Klíčové je nastavení přidané hodnoty pro zákazníky s cílem minimalizace hrozeb v podobě strachu ze změny samotných podnikatelů a neochoty experimentovat v důsledku finanční investice a nejistoty její návratnosti a dále zvyšování atraktivity daného businessu pro investora včetně zajištění finančního kapitálu. Přestože je daný koncept na hraně z hlediska životaschopnosti jednak s ohledem na připravenost zvoleného segmentu zákazníků na českém trhu a problémy, které můžou nastat na začátku, tak i v průběhu testování (dodavatelé SW, kapitálová náročnost cenového modelu u hybridní verze apod.), není možné autorovi odebrat inovativnost myšlenky. Je jenom otázkou času, kdy vznikne nový prostor podnikání s ohledem na automatizaci provozu i v dané oblasti odvětví.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. Odborná jazyková úroveň je na relativně velmi dobré úrovni. Výtku mám k čitelnosti některých obrázků v printscreenové podobě (str. 18, obrázek 3 apod.). Výtku mám také ke gramatickým chybám (např. str. 12, "dopady ale také současně", str. 22, " prodavačů ale také", str. 30, "v daním případě", u citací např. str. 29 o zákazníka. (Sedláčková, 2000, apod.). Vizuální stránku zpracování také kazí zbytečně volná místa bez textu (např. str. 24, str. 61, str. 98 apod.).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků z provedení primárního kvalitativního průzkumu u potencionálních zákazníků a vlastních dat v návrhové části. Práce prošla analýzou systémem Thesis a dle procentuální shody nedochází k plagiátorství a splňuje požadavky.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou diplomovou práci s velkým potenciálem uplatnění výsledků řešení v praxi. Diplomová práce je věcně správná, po formální stránce je bez chyb a graficky je nadstandardní. Práci doporučuji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracovat životaschopný a škálovatelný koncept podnikání zabývající se modernizací a automatizací sportovišť. Po prostudování diplomové práce se dá konstatovat, že cíl práce byl splněn. Návrhová část práce má charakter studie proveditelnosti a nevyužívá tak celkový potenciál teoretické a analytické části.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení diplomové práce je správný. Použité metody jsou adekvátní těmto typům prací. Chválím kvantifikaci použitých metod a uplatnění metody MAP.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Student prokázal řešením diplomové práce schopnost interpretovat výsledky dosažené řešením práce a vyvozovat z nich patřičné závěry. Stanovení hypotéz v kvalitativním výzkumu vidím jako problematické.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky řešení diplomové práce je možné aplikovat v praxi. Návrhy jsou provedeny v podobě studie proveditenosti. Pro konečnou aplikaci návrhů v praxi bude třeba vypracovat projekt realizace.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Struktura diplomové práce je správná, použitá terminologie vyhovuje. Po jazykové stránce jsem neshledal závažnější nedostaky. Graficky je diplomová práce nadstandardní.
Práce s informačními zdroji B Diplomová práce obsahuje seznam literárních zdrojů. Student se zdroji v textu práce pracoval a citoval je. V práci mohlo být použito více anglický zdrojů z plnotextových databází.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140733