MOUDRÁ, A. Zhodnocení hospodaření vybrané neziskové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Velmi dobrá, poctivá bakalářská práce. Cíle práce byly splněny: práce obsahuje solidní analýzu dosavadního hospodaření (i modifikovanou finanční analýzu) včetně celkového zhodnocení, a dále i návrh a posouzení možných opatření pro mírné vylepšení hospodaření. Studentka si byla vědoma a vycházela v návrzích z toho, že příspěvková organizace je vždy ve svých krocích limitována svým zřizovatelem, tj. navržená opatření mohou být reálná. Studentka poctivě pracovala a konzultovala po celou dobu vzniku bakalářské práce, prokázala schopnost zpracovat a interpretovat na odpovídající úrovni data a následné výsledky. Práce byla zkontrolována systémem Thesis, po následné kontrole označených částí mohu konstatovat, že práce není plagiátem. Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Durdová, Vladimíra

Ve funkci ředitelky školy se orientuji ve vedení a organizaci příspěvkové organizace, odborné ekonomické termíny a výpočty nemohu kompetentně posoudit, k tomu mi chybí odbornost. Práce se mi zdála přehledná, srozumitelná a nejzajímavější pro mě byla Kapitola 4 navrhovaných řešení ke zlepšení hospodaření příspěvkové organizace. Celkově hodnotím bakalářskou práci jako velmi dobrou. V rámci navrhovaných řešení pronájmů prostorů školy a tělocvičny mi přijdou realizovatelné varianty č. 2-3, optimistické varianty jsou dle mého názoru těžko splnitelné na zdejší poměry vesnické školy. U návrhů zájmových kroužků jsou ceny za kroužky dle mého názoru příliš vysoké. Co se týče termínovaného vkladu, přivedl mě tento návrh k myšlence uložení části financí alespoň na spořicí účet. Navrhovaná řešení jsou pro mě podnětem k dalším krokům pro zlepšení hospodaření naší příspěvkové organizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 141467