LORENC, P. Optimální detekce konce vlny T v signálech EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Martin

Student nastudoval a popsal problematiku detekce konce vlny T v signálech EKG. V další části práce navrhl, realizoval a řádně otestoval vlastní algoritmus detekce konce vlny T a statisticky vyhodnotil jeho úspěšnost na kompletní databázi CSE. Výsledkem práce je nalezení vhodných mateřských vlnek pro detekci konce vlny T, čímž bylo splněno zadání v plném rozsahu. Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. V teoretické části postrádám zejména rozsáhlejší rozbor známých metod detekce konce vlny T. Po formální stránce je práce taktéž v pořádku. Seznam použité literatury odpovídá požadavkům na bakalářskou práci a obsahuje celou řadu zahraničních článků. Aktivita studenta během semestru byla podprůměrná, v posledních týdnech však konzultoval často. Celkově práci hodnotím jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Kozumplík, Jiří

Práce je zaměřena na návrh, realizaci a testování algoritmů pro detekci konce vlny T v signálu EKG. Jedná se lokalitu, která je velmi důležitá pro klasifikaci a její spolehlivá detekce obecně není snadná. V souladu se současnými publikacemi se autor zaměřil na využití vlnkové transformace, konkrétně vyšel ze spojité transformace realizované číslicovými prostředky. Výsledkem mělo být nalezení nevhodnějšího typu mateřské vlnky pro tuto detekci. Nejdříve testoval pět typů vlnek pro detekci na uměle vytvořených typech vln T, nicméně neuvedl, proč zvolil právě tuto pětici vlnek. O jednoduché slovní vysvětlení se pokusil až později. Algoritmy testoval na umělých signálech, kde si referenční hodnoty musel sám určit. Kromě typu vlnky se pokusil na umělých signálech nalézt také měřítko vhodné pro danou detekci. Výběr měřítka je asi rozumný, ale je dokumentován jen v jedné tabulce pro jeden typ vlnky. Testy prováděl i na reálných signálech knihovny CSE, kde měl k dispozici také referenční hodnoty. Konec vlny T je globální údaj, společný pro všechny svody a totéž platí i o referenčních hodnotách. Z textu bohužel vůbec není jasné, jak autor z jednotlivě rozměřených svodů vytvořil jedinou hodnotu polohy konce vlny T, kterou porovnával s hodnotou referenční. Na základě čeho pak získané výsledky porovnal s výsledky jiných autorů? Práce je psána poněkud chaoticky, teoretické části se překrývají s praktickými výsledky, některá vysvětlení jsou uvedena se zpožděním. Některé formulace a gramatické chyby vzbuzují dojem, že práce vznikala v časové tísni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
72

eVSKP id 39426