VINKLER, V. Návrh zdokonalení vybraných prvků marketingového mixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Autor zpracoval práci na velmi zajímavé téma. Výsledkem je čtivý text, s řadou podnětných postřehů, pocházejících z interpretace dotazníkového šetření, vyúsťující do návrhů, které po dopracování mohou být přijaty k realizaci. Komentáře k jednotlivým aspektům práce, poukazující na její slabá místa, jsou uvedené výše v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Autorem uvedené cíle byly v převážné míře splněné, rozhodně to platí o "formálním" pohledu na jejich naplnění. Při posuzování jejich faktického naplnění jsou v práci dílčí nedostatky.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení práce je logický, autor se drží "zavedeného" způsobu prezentace - od vymezení teoretických východisek, přes analýzu k návrhům. Teoretické pasáže vhodně uvádí celou problematiku, analytické postupy odpovídají tématu - ale obsahují určité nedostatky - jednak ve formulaci otázek, jednak v samotném pojetí, kdy autor v podstatě "sází" při analýze pouze na odpovědi od respondentů, aniž by v dostatečné míře uvedl / zohlednil pohledy majitelů firmy/managerů a svá vlastní stanoviska.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Kladem práce je autorova snaha navázat svými tématy na již úspěšně obhájenou bakalářskou práci - umožnilo mu to vidět širší souvislosti řešených problémů. V interpretaci výsledků je však řada zjednodušujících pohledů (např. hodnocení efektivnosti komunikace pouhým změřením počtu vstupů na www stránky je jen povrchní, rozhodně by závěry této analýzy podpořily úvahy o srovnání reálně dosažených prodejních/ekonomických výsledků), nebo též formulace otázky č. 7 s nabídkou variant odpovědí formulovaných: "občas" - "zřídka" - "často"....atd. vytváří svou nejednoznačností prostor k velmi subjektivním závěrům...
Praktická využitelnost výsledků C Autorovy návrhy mohou být využitelné - v práci je patrná snaha o jejich rozpracování , přesto však jsou v nich ještě rezervy. Přínosné by bylo hlubší rozpracování o jednoznačněji vymezené kroky - a to jak z hlediska jejich časové posloupnosti, tak také z hlediska jejich proveditelnosti, resp. rizik či překážek při jejich případné realizaci. Postrádám zde např. úvahy o "kritických faktorech úspěchu" - což je poněkud zarážející i v souvislosti s některými odkazy autora na "nerealizaci" některých jeho návrhů z předchozí spolupráce. Další slabinou, omezující praktickou použitelnost návrhů, je formulace cílů - postrádám zde jednozančně formulované cíle, dotažené do principu "SMART".
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce práce má práce očekávané parametry, byť i zde lze najít určité "anomálie": mám na mysli opakovanou prezentaci výsledků dotazníkového šetření v podobě grafů - jednou v textu (zde i s komentářem), pak v příloze (zde pouze obrázky, bez komentáře - což je poněkud nesrozumitelné). Dost nepochopitelné se mi jeví řada gramatických chyb (shoda podmětu s přísudkem: respondenti vyplňovaly), či "neobratné" vyjadřování při interpretaci výsledků dotazníkového šetření ("hned" 46 % respondentů), či nesoulad mezi textem v popisu v grafu 5 a pod ním)...
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Bez připomínek
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Havíř, David

Práce je postavena na adekvátních zdrojích, dále na analýze využívající adekvátních metod. Návrhy vycházejí z poznatků jednotlivých analýz a lze je považovat za přínosné a směřující k naplnění stanoveného cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce dobře naplňuje stanovený cíl.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení je logický, práce využívá metod, které jsou pro tento typ práce adekvátní. V rámci analýz bylo provedeno dotazníkové šetření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Obsah teoretické části vytváří východiska pro zpracování analýz a výsledky analýz jsou dále využity pro návrh doporučení.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z poznatků jednotlivých analýz. Výsledky lze na základě poskytnutých informací považovat za přínosné.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má odpovídající délku, vhodnou a jasnou strukturu, použitá terminologie i odborná jazyková úroveň je adekvátní.
Práce s informačními zdroji B Práce vychází ze základních odborných zdrojů, se kterými je pracováno adekvátně.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140838