PISTULKA, T. Vývoj a vliv turistiky na tržní cenu nemovitostí s rezidenční funkcí v Mikulově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, David

Požadovaného cíle uvedeného v zadání bylo dosaženo, práce je zpracována v dostatečném rozsahu, bylo využito vhodných podkladů a metod k řešení. Autor se danou problematikou zabýval komplexně, je zřejmé, že dané problematice porozuměl. Při vypracování práce bylo použito statistické vyhodnocení, autor prokázal schopnost zorientovat se v odborné literatuře a použitých metodách a vystihnout podstatu zkoumaného cenotvorného faktoru, který může ovlivňovat hodnotu nemovitostí. Rozsah práce je dostačující, výsledy jsou prezentovány přehledně a vhodnost použitých metod je okomentována. Práce je vypracována svědomitě, adekvátně zvolenými metodami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je zpracována dle obdrženého zadání. V dostatečném rozsahu, s konkrétním a jasným cílem.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B V teoretické části mohli být více popsány a rozpracovány použité metody.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Autor prokázal dostatečnou znalost použitých metod a jejich vzájemný vztah. Podklady a vstupní data byla obstarána kvalitně pro zpracování této práce.
Odborná úroveň diplomové práce B Autor použil odborné názvy ve správném kontextu.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Možno využít i jako příkladová studie cenotvorných faktorů pro studenty např. z kurzu oceňování věcí nemovitých.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Mohlo být využito více zrdojů.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Některé obrázky, tabulky a grafy by bylo třeba řešit originálnějším způsobem.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Student splnil cíle práce uvedené v zadání. V práci provedl zpracování rozsáhlé databáze prodejů rezidenčních nemovitostí. Tato databáze byla statisticky vyhodnocena a byla hodnocena závislost ceny na počtu turistů, kteří lokalitu navštívili. Student prokázal jak znalost řešené problematiky a znalost použitých metod, tak schopnost vyhledání zdrojů a orientaci v nich. Oceňuji celkové vyhodnocení práce a celkový přístup k hodnocení zadané problematiky. K práci mám však pár připomínek, zejména sloh a slovní obraty v práci nejsou vhodně voleny, vyskytují se i gramatické chyby. V práci není vysvětlen náhlý pokles obyvatel během jednoho roku, pravděpodobně se jednalo o oddělení části města v samostatnou obec. V práci by mohlo být také porovnání s obecným růstem cen v lokalitě, například s hodnotami, které uvádí ČSÚ. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň D
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 135674