MRHAČOVÁ, P. Metal-organické rozhraní pro efektivní přenos náboje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházka, Pavel

Petra Mrhačová se v rámci své bakalářske práce zabývala základním výzkumem organických molekul na povrchu kovu. Již během druhého ročníku aktivně docházela do laboratoře, kde se samostatně naučila pracovat s nízkoenergiovým elektronovým mikroskopem, což je poměrně složitá a časově náročná záležitost. Naučila se také využívat veškeré módy mikroskopu (mikrodifrakce, dark field, bright field, …) a pracovat v podmínkách ultravysokého vakua a samostatně připravovat a charakterizovat vzorky. Velmi kladně hodnotím její aktivní přístup i nad rámec bakalářské práce. Celkově hodnotím práci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Průša, Stanislav

Předložená práce se zbývá velmi zajímavým a aktuálním tématem. Tenká a organizovaná mezivrstva organických molekul pozitivně ovlivňuje kvalitu kontaktu mezi kovem a organickým polovodičem. V případě tohoto výzkumu se jednalo o depozici molekul kyseliny benzen-1,3,5-trikarboxylové (TMA) na povrchu krystalu Ag(111). Pro studium vrstvy byla velice vhodně zvolena kombinace metod LEEM s mikrodifrakcí a STM. Dílčí výsledky byly získány pomocí XPS. Teoretický popis detailně vysvětluje interakci a principy, které ovlivňují (umožňují modifikovat) energiové hladiny na rozhraní kov-organické molekuly, nebo kov-organický polovodič a minimalizovat ve svých důsledcích přechodový odpor. Za zdařilou považuji především praktickou část předložené práce, ze které je zcela zřejmá strategie celého výzkumu. Jednotlivé experimenty na sebe logicky navazují a reagují na výsledky předešlých. Je uvedeno velké množství experimentálních dat, rovněž jejich vyhodnocení zjevně vyžadovalo velké úsilí. U výsledků v obrázcích 2.5, 2.6 a 2.7 jsou uvedeny jejich autoři a zdroje. Všechny ostatní výsledky tedy považuji za původní s tím, že se autorka práce výraznou měrou podílela na jejich získání i vyhodnocení. V práci jsou popsány a identifikovány jednotlivé fáze TMA, deponovaná fáze a modifikované fáze a . STM obrazy hexagonálního uspořádání molekul a komprimovaného uspořádání (2x2 molekuly) jsou v souladu s výsledky mikrodifrakčních experimentů. Během deprotonizace (aktivace teplotou systému) byly přibližně identifikovány teploty transformace mezi jednotlivými fázemi. Fázová přeměna z na byla experimentálně lokalizována mezi 325K a 334K. Následným experimentem byla prokázána další fázová změna z fáze na fázi v rozmezí teplot 321K až 338K. Plná deprotonizace molekul neproběhla pravděpodobně díky jejich specifickému uspořádání na substrátu. Některé karboxylové skupiny nebyly v tomto postavení molekul v dostatečném kontaktu se substrátem, který deprotonizaci umožňuje. Grafická úprava práce je dobrá, jazyková úroveň by se dala vylepšit. Přesto je práce čtivá a lehce srozumitelná. Celkově jsem byl s předloženou prací Petry Mrhačové velmi spokojen a s ohledem na vydařenou praktickou část ji hodnotím stupněm A. Otázky: 1) Komentujte prosím svůj podíl na získání a vyhodnocení experimentálních výsledků. 2) Teplota vzorků při depozici a žíhání byla měřena vysokoteplotním pyrometrem. Jakým způsobem byla monitorována teplota při fázových změnách deponovaných molekul?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 139476