BENDA, T. Návrh optimální turistické trasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kůdela, Jakub

Student se v práci zabýval přístupy pro nalezení optimální turistické trasy. V teoretické části práce uvádí základní pojmy z optimalizace a teorie grafů, problematiku různých formulací pro úlohu hledání optimální turistické trasy a existující řešení a algoritmy. V aplikační části pak implementoval do mobilní aplikace postavené na reálných datech konstruktivní heuristiku (ILS), její rozšíření o simulované žíhání (SAILS) a algoritmus optimalizace mravenčí kolonií. Na závěr zhodnotil vhodnost jednotlivých algoritmů z hlediska výpočetní náročnosti a kvality nalezených řešení. Student zvládnul poměrně obtížnou a komplexní tématiku výborně, pracoval velmi samostatně. Až na několik formálních drobností v textu, jako občasné přetečení řádku, výskyt jednopísmenných slov na konci řádku, chybnému odkazu na Obr. 1, apod., nemám vážnějších výhrad. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šeda, Miloš

Diplomant se v práci zabývá hledáním trasy turisty v městě s mnoha zajímavými místy tak, aby podle předpokládaných časů návštěvy a vzdáleností mezi místy všechna pro něj zajímavá místa v rámci vyhrazeného času výletu postupně dokázal navštívit, a přitom optimalizoval určitou kriteriální funkci. Protože tou může být i celková délka trasy, věnuje se podrobně řešení problému obchodního cestujícího a dalších odvozených modelů se zohledněním profitu. Vzhledem k exponenciální závislosti počtu možných tras na počtu míst rozebírá heuristické metody řešení. Porovnává existující aplikace a implementuje svou vlastní v mobilní verzi pro systém Android, kde využívá pro určení vzdáleností mapové platformy Bing Maps od firmy Microsoft. Diplomant prokázal velký rozhled v optimalizačních technikách a schopnost kriticky zhodnotit existující přístupy, vyspělost navržené algoritmy implementovat a v praxi ověřit a ukázat jejich použitelnost. Práce je velmi kvalitní a má potenciál dalšího výzkumu v rámci doktorského studia. V delším textu se vyskytuje několik drobných chyb, které však podstatně nesnižují úroveň práce, namátkou následující: Překlepy: str. 15: „jsou mnohá místa během sezóny uzavřeny“ – „… uzavřena …“ ; str. 19: „exponencionálně“ – „exponenciálně“; str. 26: „v cestš“ – „v cestě“; str. 38: „4.5 Iterovanné“ – „4.5 Iterované“; str. 59: „do dalšího výberu“ – „… výběru“; str. 59: „velk0“ – „velké“; str. 63: „lze spatřiv“ – „lze spatřit“ Interpunkce: str. 21: před „jako je“ se píše čárka, protože se tím uvozuje vedlejší věta (kdyby tam sloveso „je“ nebylo, pak by se čárka nepsala); str. 22: „jak profit tak cena“ – před „tak“ má být čárka (totéž ve spojení „jak – tak“ na str. 60); str. 23: „přičemž nesmí“ – před „přičemž“ má být čárka. Chybné odkazy: str. 17: „viz refkap:ttdp“; str. 18: „na obr. ??“; str. 55: „obr. ??“. Věcné připomínky: Str. 19: Je vztah (3) v obecném vyjádření správně? Domnívám se, že by měl být nahrazen dvěma vztahy pro každou sumu zvlášť s hodnotou jedna, což by odpovídalo tomu, že do každého uzlu se právě jednou vstoupí a právě jednou se z něj vystoupí. Vztah (3) lze splnit i tak, že do uzlu budou vstupovat dvě hrany a nevystupuje žádná. „Heuristické metody by měly mít odchylku od optimálního řešení 2-3 %.“ Heuristické metody obecně tuto odchylku neumožňují stanovit, algoritmy, kde to možné je, se nazývají aproximativní (příkladem je aproximace euklidovského Steinerova stromu euklidovskou kostrou grafu s odchylkou od optima v nejhorším případě o (2/(odmocnina ze 3)–1)*100, tj. přibližně 15 %).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140061