HEJL, M. Bilance provozu energetického využití odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Diplomant splnil body zadání. Bc. Matěj Hejl rešil problematiku stanovení výhřevnosti komunálních odpadů zpětným výpočtem z výkonových dat a výpočet účinnosti kotle. Diplomantův přístup k rešení diplomové práce hodnotím jako výborný - Bc. Matěj Hejl pravidelně docházel na konzultace, zpracovával zadané dílčí úkoly. Prokázal schopnost samostatné práce, interpretace výsledků. Velmi pozititvně rovněž hodnotím prezentování návrhů na další rozpracování závěrů a využití vypracované metodiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bébar, Ladislav

Diplomová práce pana Bc. Matěje Hejla se zabývá zpracováním souboru provozních dat spalovny komunálních a živnostenských odpadů TERMIZO, a.s., Liberec se zaměřením na specifický problém, a to využití provozních dat k určení výhřevnosti zpracovávaného odpadu. Provedeným rozborem řešené problematiky na úrovni jež odpovídá vysokoškolskému přístupu byl precizován doporučovaný způsob zpětného výpočtu výhřevnosti odpadu dle metodiky BAT/BREF. Byla provedena analýza provozních dat spalovny za rok 2009 zahrnující do výpočtu výhřevnosti odpadu korekce zohledňující interní energetické toky ve vyrobené páře sloužící pro předehřev spalovacího vzduchu a v proudu recirkulovaných spalin. Výsledkem práce bylo zjištění, že korekce na zmíněné tepelné toky se ve výpočtu výhřevnosti projevuje snížením původní hodnoty asi o 7%. Tato hodnota není zanedbatelná a potvrzuje domněnku, že původní vztah doporučovaná metodiko BAT/BREF musí být korigován. Práci a učiněné závěry hodnotím velmi pozitivně. Výsledky práce mají bezprostřední využití při hodnocení provozních výsledků spaloven. V práci jsem nenašel žádné věcné ani formální nedostatky. Na kvalitě vypracované diplomové práce se promítá cílevědomé a systematické vedení vedoucím Ing. M. Pavlasem, Ph.D. Diplomovou práci pana Matěje Hejla doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 36891