MAREČEK, Š. MĚSTSKÝ DŮM V MODERNITĚ, BRNO JULIÁNOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kiszka, Josef

Idea: BP prezentuje názor na možnosti komplexní revitalizace a modernizaci sídlištního celku všemi možnými způsoby od technických aspektů, v kterých se adept evidentně cítí dobře a je zorientovaný, přes snahy o socializaci až po formální korekce starého doplněno novými intervencemi. Velmi oceňuji odvahu studenta ve volbě „neatraktivního“ tématu a jeho naplnění. Místo, urbanita: Začlenění intervence do stávající urbánní struktury je neokázalé a citlivé jak z perspektivy celé lokality, tak uchopením konkrétního místa. Snaha o reformu modernistického města, odstranění jeho defektů ve vztahu k principům bez znásilňování a totální restrukturalizace s úctou ke starým mistrům moderny je potěšující a perspektivní. Je na škodu, že stejný respekt se neprojevil u rekonstrukce v části architektonické. Objekty, rekonstruována sekce i nová intervence, jejich architektonické aspekty jsou zvládnuty, zejména z hlediska struktury, techniky a tvářnosti. Vnitřní uspořádání je poněkud problematické. Drobné defekty jsou odstranitelné. Prezentace a adjustace: nadstandardní, bezvadné

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Samostatný, individualista, easy rider. BP je v souladu se zadáním. Práce je poněkud nepřehledně strukturovaná. Doporučuji BP k obhajobě. Samostatný, individualista, easy rider. BP je v souladu se zadáním. Práce je poněkud nepřehledně strukturovaná. Doporučuji BP k obhajobě.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Klement, Miloš

Z celé práce mám pocit, že autor vychází z teze „ Proč dělat věci jednodušší, když je můžeme dělat složité“. Vzít si k řešení dva objekty, různých konstrukcí, různorodého, využití a také různé dynamiky architektury je úkol nadmíru obtížný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Řešené dva domy uzavírají celkem přirozeným a logickým způsobem stávající blok panelových domů, podél páteřní ulice Bělohorská, kterou křižuje ulice Mazourova, jako obslužná komunikace části sídliště. Navržený nárožní dům bude svými výškovými parametry tvořit přirozenou dominantu této části Juliánova.
Provozní řešení C Návrh provozního řešení obou domů vychází z předchozích analýz, které upozorňují na nedostatečnou svázanost komunity obyvatel v bytových domech. V předloženém projektu se nabízí, pro uživatele domu, spojení pracovních příležitostí v kancelářích v 1.NP s restaurací v přízemí, dále jakési hospodářské patro s pěstováním zeleniny a také společné střešní terasy pro relaxaci. Je to jakási sociální vize, která ve výsledku nemusí provozně fungovat (spojení kanceláří s restaurací) . Většinové určení řešených domů k bytové funkci je naprosto přirozené a v pořádku, otázka je návrh střídání malometrážních – startovacích bytů s velkoplošnými byty, kteréžto řešení dělá velké komplikace v hygienických bytových jádrech, které nejsou nad sebou.
Technicko konstrukční řešení C Z předložené práce mám dojem, že autor chtěl ve své práci prozkoumat co nejvíce různých konstrukčních řešení. Hlavní, nárožní dům je navržen jako monolytický (montovaný?) , železobetonový skelet, dostavba panelového domu je navržena jako stěnový nosný systém (zděný nebo betonový?), doplněný o ocelovou konstrukci jednoho travé, směrem do ulice Bělohorské. U výškové nárožní budovy je ŽB skelet jasný, racionální. Je otázka, jaké budou stavební a konstrukční problémy různého vysunování bytových pater nad sebou po stránce statické a také po stránce zateplování objektu. U dostavby stávajícího objektu není zřejmé, proč obvodová stěna na severovýchodní straně má 250mm a obvodová stěna n jižní straně má tl.600mm. U řezu garážového objektu v podzemí je nepravděpodobná výška garáže a chybí tam nosný systém sloupů.
Architektonické řešení B Architektonické řešení nesleduje „krásu“ – myšleno v proporcích hmot objektů, řádu architektury, členění okenních otvorů, atp. ale „zajímavost a výlučnost“ objektů v zástavbě panelových domů. Jsou to dvě tendence v dnešním vnímání architektury ( i ostatního umění), které z mého pohledu mají nárok se navzájem provokovat. Velký nedostatek vidím v dispozičních řešeních bytů- úzké pokoje, hygienická jádra nejsou nad sebou, v přízemí výškového domu se hygienické jádro umisťuje na fasádu a o patro výš je navrženo ve středu objektu, není jasné otevírání francouzských oken na lodgie atd.,atd,atd.
Formální úroveň B Práce je zpracována na velmi slušné grafické úrovni. U vizualizací mě vadí, že u dostavby objektu není naznačená stávající, sedlová střecha vedlejšího domu. Do výkresů by bylo dobré umístit poměrové měřítko a okótovat velikosti okenních otvorů do fasády.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 142206