HEMALA, M. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY VOLBY DOBY ŽIVOTNOSTI VOZIDLA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vopařil, Jan

Student se věnoval své závěrečné práci průběžně a v dostatečném rozsahu splnil požadavky na ní kladené jejím zadáním. Rozsah v díle předkládaných informací je velmi široký, což však v tomto případě nelze hodnotit příliš kladně. Žel, pro práci se stala charakteristickou jejich nekonzistentnost a jako ucelené dílo ji tak lze vnímat jen s obtížemi. Kvalitu díla dále snižuje nevelký počet chyb v pravopisu a formálních náležitostech. Navzdory ne příliš šťastnému uchopení jejího tématu lze práci vnímat jako přínosnou, neb čtenáře provádí napříč tématy, jejichž provázanost se mnohdy nesprávně zanedbává.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Úkolem studenta bylo vypracovat rešerši popisující technicko-ekonomické aspekty volby doby životnosti vozidla. K jednotlivým cílům přistoupil ve velkém rozsahu, avšak v některých kapitolách byl daný popis zbytečně rozvaděn až téměř části textu nebo jednotlivé kapitoly přecházely k jiným oblastem, na které tato práce nebyla zaměřena. Uspořádání a provázanost je mnohdy nesrozumitelná, přesto student prokázal schopnost využití svých rozsáhlých znalostí. Vytknout lze také, že práce není zaměřena na životnost celého vozidla, ale spíše jen na určité části motoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50629