AMBROSOVÁ, A. Šéftrenér AC Moravská Slavia Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kysel, Jiří

Závěrečná práce Anety Ambrosové se zabývá možným zařazením šéftrenéra do chodu atletického oddílu AC Moravská Slavia Brno. Cílem práce je prozkoumat aktuální stav organizačního i finančního zázemí a na základě SWOT analýzy hledat rezervy v trenérském působení. V teoretické části diplomantka popisuje atletiku, vysvětluje pojmy trenér a šéftrenér, zabývá se sportovní přípravou dětí i dospělých v atletice, financováním sportovních klubů, sponzoringem i způsoby výběru zaměstnanců. V analytické části rozebírá vybraný klub po stránce metodicko-sportovní, organizační i finanční. Analýzy potvrdily domněnky o rezervách v personální trenérské oblasti i hospodaření klubu. Proto se vlastní návrhy týkají přípravy výběrového řízení na post šéftrenéra klubu a možnostmi financování nové pracovní pozice. Součástí vlastních návrhů jsou i graficky zpracované přílohy náborového letáčku i nabídky pro sponzory. Otázka k obhajobě: Domníváte se, že by přítomnost profesionálního šéftrenéra měla výraznější pozitivní vliv u dětských kategorií anebo u seniorských tréninkových skupin? Práci hodnotím výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle bezezbytku naplněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Na výborné úrovni
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Nadprůměrné
Praktická využitelnost výsledků A Reálný praktický přínos práce
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Pouze drobné nedostatky
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Velmi dobré
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejl, Jaromír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 62808