KUBÍNCOVÁ, E. Návrh marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená diplomová práce představuje velmi kvalitní materiál, jež pomůže podpořit rozvoj vybrané společnosti při dovozu produktů pro gastronomický sektor na Slovensku. Otázka: Jaké jsou předpokládané přínosy z realizace jednotlivých návrhů ve finančním vyjádření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Vzhledem k provedeným analýzám a zpracování získaných informací lze považovat stanovené cíle diplomové práce za dosažené, podporující proces zvýšení povědomí pro vybraného podniku u potenciálních zákazníků na Slovensku.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup a použité metody odpovídají zadanému tématu diplomové práce. Jejich využití pak odpovídá správným přístupům. Současně pozitivně kvituji použití Fullerova trojúhelníku pro vyhodnocení položek ve SWOT analýze.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Vzhledem k výsledkům, vyplývajících z provedených analýz, obsahuje diplomová práce drobné nejasnosti v interpretaci některých závěrů. Tyto nejasnosti mají mírný vliv na jednotlivé položky v návrhové části práce.
Praktická využitelnost výsledků B Jednotlivé návrhy, uvedené v diplomové práci, lze považovat za odpovídající zaměření tématu a stanovenému cíli. Je možné je tak považovat za vhodný podklad pro další rozvoj obchodních aktivit, obzvláště v kontextu omezujícího období jako byla covidové období.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Jazyková stránka a použitá terminologie diplomové práce obsahuje drobné chyby bez zásadního vlivu na celkovou kvalitu práce. Některé grafy zdroje neodpovídají jednotnému formátu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Kontrola diplomové práce v prostředí systému THESES zjistila 14 % shodu. Po manuální kontrole práce konstatuji, že ke shodě došlo převážně v teoretické části práce, a to u takových částí, které je velmi obtížné zformulovat v jiné podobě. U všech vymezených shod jsou uvedeny citace použitých zdrojů. Předloženou diplomovou práci považuji – i přes uvedenou shodu – za v zásadě originální dílo. Použité zdroje plně odpovídají zadanému tématu a jejich využití je na velmi dobré úrovni. Diplomantka využívá relevantní zdroje, které popisují zvolené téma diplomové práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Slávik, Jozef

Predložená diplomová práca v rozsahu 120 strán textu, grafov, tabuliek a obrázkov je napísaná podľa pravidiel slovenského pravopisu a po formálnej stránke obsahuje všetky potrebné náležitosti. Práca je rozdelená na tri časti, jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú, priestor je vyvážene rozdelený na teoretickú časť a návrh konkrétneho riešenia zvolenej úlohy. Prvá časť práce je venovaná teoretickým základom a pojmom ako marketingové prostredie, makro a mikro prostredie podniku, analýzy SLEPT, SWOT, Porterová analýza či marketingový mix. Druhá časť je venovaná analýze súčasného stavu spoločnosti z pohľadu marketingového mixu a marketingového prostredia spoločnosti. Jej súčasťou je i marketingový prieskum, ktorý do teoretických predpokladov a odhadov vnáša relevantné ukazovatele konkrétneho trhu, potrebné pre optimálny návrh riešenia úlohy diplomovej práce. V tretej, návrhovej časti, sú jasne a adresne popísané odporučenia pre optimalizáciu marketingového mixu, jednotlivé časti sú rozobraté z časového aj nákladového hľadiska. Diplomová práca je vypracovaná starostlivo bez zásadných logických a formálnych nedostatkov. Práca s literatúrou je na primeranej úrovni. Diplomantka sa v predloženej práci neobmedzuje len na teoretické poznatky a úvahy ale rieši konkrétnu úlohu existujúcej spoločnosti, v čom spočíva hlavný prínos práce. Vypracovaný a zrealizovaný marketingový prieskum umocňuje snahu diplomantky o nájdenie optimálneho riešenia zadanej úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142903