DENK, D. Návrh pásové brusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená bakalářská práce je zaměřena na konstrukci pásové brusky, v úvodu se autor věnuje obecně problematice broušení, navazuje detailnějším rozborem problematiky pásových brusek a valí variantu řešení. Dále je provedeno základní dimenzování pohonu, zatížení pásu, výpočty týkající se napínací kladky atd. Dále autor prezentuje samotné konstrukční řešení a cenovou kalkulaci. Jak samotná práce, 3D model tak i výkresová dokumentace by si zasloužily větší péči autora. Kladně lze hodnotit to, že se autor snažil pravidelně konzultovat, ale už méně samostatnost, kdy především v oblasti výpočtů a výkresů jsou patrné velké rezervy. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Předložená práce naplňuje stanovené cíle, jediná výtka v tomto ohledu se týká nepříliš rozpracovaným variantám možného řešení. Jsou zde uvedeny komerčně dostupné zařízení, zde by bylo vhodné varianty ilustrovat vlastními schématy. Autor práce předvedl dobrou orientaci v problematice. Výpočet ložisek se jeví v pořádku (kromě uvedeného počtu hodin životnosti zařízení, která nepředstavuje 5 ale 40 let). Pro úplnost by bylo vhodné se zmínit o ohybu brusného ramene v důsledku napnutí pásu a zatížení od broušení. Konstrukční návrh je zdařilý, jediná výtka by směřovala k naklápění napínací kladky pásu. Autor v tomto ohledu řešení má, ale je dosti nepraktické. Dále je dost rozporuplná funkčnost celého zařízení, kde podle schématu na obr. 23 je směr pohybu pásu proti směru hodinových ručiček, což je dost nepraktické a vzhledem k odsávání prachu i nesmyslné. V práci se nachází množství gramatických chyb, překlepů a chyb ve slovosledu. Přes veškeré mé výtky práci hodnotím jako dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132105