Návrh rozvoje manažera

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem mé bakalářské práce je stanovit návrh, jak by se měl manažer rozvíjet, na jaké schopnosti je potřeba klást důraz v různých fázích jeho rozvoje a jaké jsou klíčové stránky správného manažera. Teoretická část práce se zabývá problematikou manažera a jeho rozvoje. Řeší a snaží se odpovědět na otázky, jak nejlépe by se manažer měl rozvíjet a co by pro svůj rozvoj měl dělat. Výstupem mé práce je vlastní návrh a doporučení pro mladého ambiciózního manažera. Toto mé doporučení je vytvořeno na základě kombinace kvalitativního i kvantitativního zkoumání.
The aim of my bachelor thesis is to make a proposal how a manager should develop himself, what abilities are necessary to emphasise and what the key features of the right manager are. The theoretical part deals with the manager issues and manager development. It solves and tries to answer the question how the manager should develop himself and what he should do for his personal development. The result of this thesis is my own proposal and recommendation for a young ambitious manager. This proposal has been based on the combination of qualitative and quantitative research.
Description
Citation
PRÁŠEK, O. Návrh rozvoje manažera [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. - Co konkrétně jsou Vaše návrhy v rámci návrhové části závěrečné práce? Ekonomické zhodnocení navrhovaných řešení. odpovězeno nedostatečně Doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Pravidla pro uplatnění metody hloubkového rohovoru, složení a velikost vzorku respondentů. Jaké jsou závěry kvantitativního výzkumu. Vysvětlení stanovených cílů a jejich zpracování. Vysvětlete vztah řešeného tématu k studovanému oboru v rámci bakalářského studia - odpovězeno nesprávně Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. - Je dostatečný způsob zpracování návrhu systému rozvoje manažerů? Autorská práva ve vztahu k fotografiím v závěrečné práci. částečně odpovězeno Hlasování o hodnocení práce 3F, 2E Komise konstatuje že cíle práce nejsou dostatečně naplněny a návrhová část je nedostatečná. Zásadní chyby jsou rovněž ve zpracování analýzy, zejména pak ve formulaci závěrů analýz.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO