Konstrukční výzkum ve vzdělávání

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-09-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Česká pedagogická společnost o.s.
Altmetrics
Abstract
Cílem této studie je vymezit pojetí konstrukčního výzkumu ve vzdělávání jako výzkumného designu, který klade důraz na vývoj řešení komplexních problémů v pedagogické praxi a na vývoj či validaci teorií o vzdělávacích procesech a vzdělávacích prostředích. Pro objasnění významu konstrukčního výzkumu je vymezena jeho otevřená a intervenční povaha a dualistický přínos. Následně se pokoušíme zmapovat samotný vznik, vývoj a současný stav konstrukčního výzkumu ve vzdělávání, který na začátku 21. století zahájil novou etapu praktické výzkumné metodologie vedoucí k účinnému překlenutí propasti mezi výzkumem a praxí ve formálním vzdělávání. Studie umožňuje porovnat zastoupení konstrukčního výzkumu ve vybraných zemích, oblastech vzdělávání a typech intervencí. Těžištěm je přehledová studie realizovaných konstrukčních výzkumů, které se zaměřují převážně na design učebních materiálů a výuku jazyků. Na základě analýzy empirických studií diskutujeme důležité faktory a doporučení z ní vyplývající a představující teoretická a metodologická východiska pro námi zamýšlený konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely.
The aim of this study is to frame the concept of educational design research as a research design, which puts emphasis on the development of research-based solutions to complex problems in educational practice and development or validation of theories about learning processes and learning environments. To illustrate the importance of educational design research, we discuss its open and interventionist nature and twofold yield. Next, this study traces the origins, development and current state of educational design research, which at the beginning of the 21st century launched a new stage in practical research methodology aiming to bridge the gap between research and practice in formal education. The study provides a representation of educational design research in selected countries, educational sectors and types of intervention. The core of this study is a survey of illustrative cases of design research focusing on design of learning materials and language education. Based on the analysis of empirical studies, we discuss important factors and recommendations that provide theoretical and methodological background for our design research of a textbook for English for specific purposes.
Description
Citation
Pedagogická orientace. 2017, vol. 27, issue 3, p. 419-449.
https://journals.muni.cz/pedor/article/view/8442/pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Collections
Citace PRO