Rodinný dům v Československu po roce 1945

but.committeedoc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (člen) doc. Ing. arch. Ivan Wahla (člen) doc. Ing. arch. Andrea Bacová, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen)cs
but.defencePředseda zahájil obhajobu a představil členy komise. Doktorandka prezentovala podrobně téma svojí disertační práce, svoji badatelskou činnost a její výsledky. Podrobněji představila tři obytné soubory a koncepty práce architektů s veřejným prostorem. Školitel představil doktorandku a její postup studia a zhodnotil přínos práce k rozvoji oboru. Oponenti přednesli své posudky a vznesli dotazy. Oponentka doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. Zhodnotila potenciál pokračování výzkumu v oblasti bydlení rodinného typu a přínos v oblasti zlepšení nepříznivých dopadů suburbanizace. Práci hodnotí jako kvalitně zpracovanou. Oponentka položila kandidátce otázku ke zhodnocení obecných hodnot pro soudobou výstavbu rodinných domů. Oponent, doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. Kladně hodnotí rozsah práce, přehlednost a grafické zpracování, bohatý poznámkový aparát a pedagogickou zkušenost. Cíle považuje za splněné, avšak v závěru by ocenil zřetelněji formulovaný vlastní postoj autorky, oproti popisnému shrnutí. Přínos práce by se mohl propsat do podoby vzdělávacího materiálu zaměstnanců obecních samospráv. Oponent položil kandidátce otázku na autorčin hodnotící postoj k poznatkům výzkumné práce. Doktorandka odpověděla na položené otázky.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠlapeta, Vladimírcs
dc.contributor.authorDočekalová Klimešová, Lenkacs
dc.contributor.refereeHrubý, Jancs
dc.contributor.refereeBacová, Andreacs
dc.date.accessioned2019-12-04T11:58:32Z
dc.date.available2019-12-04T11:58:32Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractHlavní část dizertační práce analyzuje formu řadové zástavby v Československu v rozsahu let 1945-1990. Hledá její původní kořeny, nové principy jejího utváření a charakteristické typy. Záměrem bylo najít odpověď na otázku, kde spočívají její hodnoty, neboť státem plně řízená typizace negativně ovlivnila podobu průměrného řadového domu. Otázka hledání kvalit přibližuje předválečný vývoj řadových forem a zkoumá paralely mezi soubory soudobými a sedmdesátých let. Problematika je zasazena do širší-ho rámce bytové politiky státu a jejího vlivu na charakter nové zástavby. Práce se především soustřeďuje na období sedmdesátých let, kdy výstavba ro-dinného bydlení vrcholila. Stěžejní část analyzuje tři vybrané soubory řadových domů ze sedmdesátých let. Přitom vychází ze studia dostupné projektové dokumentace, kterou zpřístupnily archivy stavebních úřadů. Vybrané soubory jsou posuzovány z hlediska utváření veřejného prostoru a nových typů řadových domů. Práce upozorňuje na rozmanitost typologické formy řadových domů tohoto období. Poslední část je věnována charakteristice řadových domů postavených po roce 1990. Práce shrnuje příčiny vzniku negativních jevů v příměstských lokalitách a na příkladu typových řadových domů ukazuje jejich proměnu. Na několika vybraných soubo-rech analyzuje nové přístupy v urbanistickém zastavění rodinných domů. V souvislosti s novými koncepcemi zkoumá charakter veřejného prostoru a užité typy řadových domů. Závěr práce shrnuje proměnu řadového domu a jeho urbanistického zastavění od roku 1945 až po současnost a navrhuje další oblasti a problémy vhodné ke zkoumání. V příloze jsou dokumentovány urbanistické studie tří vybraných souborů ze sedmdesátých let, které dosud nebyly publikovány. Součást přílohy tvoří grafy, které hodnotí rozsah rodinné zástavby k bytové zástavbě, v rámci jednotlivých časových úseků od roku 1945 až po současnost.cs
dc.description.abstractThe main part of the doctoral thesis analyses the form of terraced housing in Czechoslovakia in the years 1945-1990. It searches for the original roots, the principles of formation and the characteristic types. The purpose was to find an answer to the question of where its values lie, because the state-controlled standardization negatively influenced the appearance of an average terraced house. The quest of seeking positive approaches the pre-war development of terraced housing and examines parallels between the groups of the 70s and the present. The subject is embedded in the wider framework of the state housing policy and its impact on the character of the new development. The thesis focuses on the period of the 70s, when family development culminat-ed. The main part analyzes three selected groups of terraced houses from the seventies. It is based on the study of available project documentations, which was made accessible by the archives of building authorities. Selected groups are considered in terms of public space and new types of terraced houses. The thesis highlights the diversity of typologi-cal forms of terraced houses of this period. The last part is devoted to the characteristics of terraced housing after 1990. The thesis summarizes the causes of the negative phenomena in suburban locations and shows the transformation of typical terraced houses. It analyses new approaches in urban development of family houses on selected groups. In the context of new concepts, it researches the solutions of public space and types of terraced houses. Finally, the thesis summarizes the transformation of the urban development of the terraced housing from 1945 to the present and proposes the other areas and problems suitable for exploration. The annexed documentary studies of three selected groups from the seventies, which were only partially published. Parts of the appendix are bar charts that evaluate the extent of the family development in individual time periods from 1945 to the present.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationDOČEKALOVÁ KLIMEŠOVÁ, L. Rodinný dům v Československu po roce 1945 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other77146cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184085
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný dům po roce 1945cs
dc.subjectřadové domycs
dc.subjectsoubory rodinných domůcs
dc.subjectskupinová zástavba sedmdesátých letcs
dc.subjectpodpora výstavby řadových domůcs
dc.subjectsoubory s částečně vyloučenou dopravoucs
dc.subjectsoučasná zástavba rodinných domůcs
dc.subjectveřejný prostor.cs
dc.subjectFamily house after 1945en
dc.subjectterraced housesen
dc.subjectresidential groups of family housingen
dc.subjectgroup development of 70sen
dc.subjectsupport for the construction of terraced housesen
dc.subjectresidential groups with partial traffic segregationen
dc.subjectcontemporary development of family housesen
dc.subjectpublic space.en
dc.titleRodinný dům v Československu po roce 1945cs
dc.title.alternativeFamily house in Czechoslovakia after 1945en
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2019-12-03cs
dcterms.modified2020-09-03-12:02:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid77146en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:24:52en
sync.item.modts2021.11.12 18:56:18en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architekturycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
7.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-stanovisko skolitele.pdf
Size:
57.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-stanovisko skolitele.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky posudok Docekalova.pdf
Size:
631.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky posudok Docekalova.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-docekalova posudek disertace 2019.pdf
Size:
348.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-docekalova posudek disertace 2019.pdf
Collections