Pozitivní účinky konjugované linolové kyseliny na lidské zdraví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou mastných kyselin, jejich strukturou, názvoslovím, vlastnostmi, reakcemi a stanovením. Dále se věnuje historii, zdrojům, účinkům na lidské zdraví a správnému poměru omega-mastných kyselin v organismu. Hlavní problematikou této práce je konjugovaná kyselina linolová, která je známa svými nesčetnými pozitivními účinky, mezi které lze zařadit snížení hmotnosti a hladiny cholesterolu, protirakovinový účinek, prevence osteoporózy a arteriosklerózy, aj. Práce je zaměřena na její vlastnosti, strukturu, výskyt v potravinách, chemickou výrobu a širokou škálu preparátů dostupných na trhu. V neposlední řadě se zabývá možnostmi jejího stanovení, mezi které patří plynová chromatografie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie, NMR spektroskopie a kombinované metody.
This bachelor thesis deals with the characteristics of the fatty acids, their structure, nomenclature, properties, reactions and analysis. It is also dedicated to the history, sources, effects on human health and the correct ratio of omega-fatty acids in the body. The main issue of this work is conjugated linoleic acid, which is known to its countless positive effects, which can include weight loss and lower level of cholesterol, anticarcinogenic effects, prevention of osteoporosis and arteriosclerosis, etc. The work is focused on its characteristics, structure, occurrence in food, chemical production and a wide range of preparations available on the market. Last but not least, deals with the possibilities of its determinations, including gas chromatography, high performance liquid chromatography, gas chromatography-mass spectrometry, NMR spectroscopy, and combined methods.
Description
Citation
BAŠTOVÁ, D. Pozitivní účinky konjugované linolové kyseliny na lidské zdraví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Jolana Karovičová, Ph.D. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Šimko: Metodu GC uvádíte jako nevhodnou pro měření kyseliny linolové, jak je tedy možné, že pomocí ní chcete pro měřit kys. linolovou v diplomové práci? doc. Márová: Přeměna tukové hmoty na svalovou nemůže proběhnout metabolicky, jak uvádí studentka.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO