Protipovodňová ochrana v povodí toku Březnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou v povodí toku Březnice. Jde především o posouzení průtoků. Práce je rozdělena na dvě části, a to vlastní popis povodí a zpracování dat v programech ArcGIS a Hydrog. Popis povodí spočívá v popisu geografických činitelů, osobním seznámením s povodím, okolím a obyvateli obcí ležících na toku. Následně se toto povodí zpracuje a schematizuje v programu ArcGIS – povodí bude rozděleno na dílčí zavěšené plochy, se kterými se bude dále pracovat. Výstupy získané tímto krokem se použijí pro zpracování dat v programu Hydrog. Do programu se dále vypočtou intenzity dešťů a N-leté průtoky. Získané průtoky z programu Hydrog se na závěr porovnají s reálnými průtoky.
This bachelor’s thesis deals with the flood control measures in the basin Březnice. This mainly concerns the assessment of flow rates. The work is divided into two parts: A description basin and data processing in programs ArcGIS and Hydrog. Description of the basin is the description of geographic factors, personal acquaintance with the river, and residents of surrounding villages bordering the stream. Subsequently the river will be process and scheme in program ArcGIS - the catchment area will be divided into partial hanging areas with which it will be worked next. The outputs obtained in this step are used for data processing in the Hydrog program. The intensity of rainfall and the N-year flows will be also calculated . In the end flow rates obtained from the program Hydrog will be compared with the real flow.
Description
Citation
ZÁRUBOVÁ, K. Protipovodňová ochrana v povodí toku Březnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO