Využití senzorových bezdrátových sítí pro monitorování životního prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na využití bezdrátových senzorových sítí pro monitorování životního prostředí. Bezdrátové senzorové sítě se k těmto účelům v dnešní době využívají čím dál více. Tato technologie má velké výhody proti kabelovým sítím, hlavně co se týká obtížnosti jejich realizace. Práce obsahuje popis bezdrátových senzorových sítí, normy a specifikace využívané u těchto sítí. Jaké požadavky jsou kladeny na software zpracovávající data přijatá ze senzorů, jakým způsobem je signál šířen. Jsou zde uvedeny příklady aplikací, kde se bezdrátové senzorové sítě využívají. Z jakých důvodů se zde tyto sítě začali využívat a v čem ulehčili práci v dané oblasti, nebo jaký problém je pomocí těchto sítí řešen. V poslední části práce je dle zadání návrh aplikace pro monitorování lesních požárů v oblasti Komonce pomocí bezdrátových senzorových sítí, kde by mohlo být využití bezdrátové senzorové sítě přínosem.
his work is focused on usability of wireless sensor networks for monitoring environment. Wireless sensor networks are used more and more for this purposes. This technology has great advantages in comparison with cable networks, mainly in difficulty of their realization. This work contains a description of wireless sensor networks, norms and specifications used for these networks. Requirements on software processing data from sensors and how the signal is distributed. There are examples of applications where wireless networks are used. The reasons why these networks began to be used and in what way they eased the work in such area or problems that are solved by these networks. In the last part of my work is a design of application for monitoring of forest fires in area of Komonec by using wireless sensor networks where it should be beneficial.
Description
Citation
MIZERA, J. Využití senzorových bezdrátových sítí pro monitorování životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Jan Grepl (člen) Ing. Vladimír Tejkal (člen) Ing. Pavel Reichert (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Proč je ve schématu zapojení použit modem (Obr. 18)? Chyba - měl tam být přístupový bod nebo router. Jak zamýšlíte jednotlivé senzorové uzly napájet? Baterie 3V články AAA. Jaký odběr bodů? Dáno výrobcem 5 let. V čem je přínos práce v poměru se zadáním? Vyřešení problémů uchycení senzorů, výběr stanic. Jaké protokoly fungují pro komunikaci daného řešení? Student neví. Jaké jsou prahové teploty? 60 °C. Ošetření větrných podmínek? Hustotou rozmístění.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO