Technicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá otázkou, zda se strojírenskému podniku při vypalování součástí pomocí laseru vyplatí používat tavnou metodu řezání nebo metodu oxidační doplněnou o zařízení Lissmac SBM-M 1500 B2 určené k čištění oxidické vrstvy z plochy řezu. Nejdříve byly spočteny náklady na provoz čistícího stroje umístěného v prostředí nepřetržité výroby. Poté bylo provedeno shromáždění dat za jeden výrobní měsíc a z těchto dat byla pomocí tlaku a průřezu trysky spočtena možná úspora peněz za procesní plyn. Dále byla spočtena úspora za elektřinu a nárůst výrobní kapacity díky vyšší řezné rychlosti dosahované při oxidačním řezání. Ze získaných dat byl vytvořen graf doby návratnosti investice pro 100 %, 50 % a 0 % využití nově vzniklé kapacity. Nakonec byla doporučena opatření pro dosažení co nejvyššího výnos z investice.
This thesis deals with a production issue for an engineering company - the optimal method for laser cutting. The options considered are the fusing method of cutting or the oxidising method, utilising the Lissmac SBM-M 1500 B2 equipment - designated for cleaning the oxidising a layer from the incision area. Initially, the cost of machine maintenance was calculated within a continuous production environment. Data was collected from a single month’s production and the potential savings for the processional gas were calculated through the pressure and flow values. In addition, electricity savings and the increased production capacity were calculated due to the higher cutting speed achieved by oxidizing cutting. From the gained data, a graph was created of the investment recovery time for 100%, 50% and 0% of the new created capacity use. Finally, measures for the highest profit from the investment were recommended.
Description
Citation
KRÁLÍK, P. Technicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Čím rozumíte 0procentní využití zařízení? Jakým způsobem je řešena obsluha strojů? Vysvětlete jednotky, které používáte v práci (hh:mm apod.)? Vysvětlete způsob výpočtu návratnosti ze zisku, který uvádíte v BP? Jakým způsobem od sebe rozeznáte ocelové a nerezové plechy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO