KNIHOVNA plus - Multifunkční objekt s knihovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Knihovna je zobrazením světa, systematizací symbolu a obrazu. Knihovna je také nástrojem k poznávání světa. Podobně jako knihovna, i Internet se dá považovat za obraz světa, který vzniká systematizací symbolu a obrazu a i Internet je nástrojem k jeho poznávání. Vyhledávání informací se změnilo v procházení nepřeberným množstvím obrazu. Ztrácí se význam jednoho konkrétního objektu - místo toho je výsledkem informační masa. Vyhledávání informací internetovým vyhledávačem se stalo plnohodnotnou lidskou činností. Vyhledávání informací internetovým vyhledávačem je způsobem poznávání světa, kde obraz věci je odtržený od její fyzické reality. Potřebuje člověk materiální prostředí k dematerializovanému poznání? Jak by měl vypadat dům, jehož existence je založena na typologii, jejíž obsah se přesunul do virtuálního cloudu?
The library is a display of the world by systematization Symbol and image. The library is also a tool for Cognition of the world. Like the library, the Internet can be considered For the image of the world that arises from the systematization of the symbol and Image and even the Internet is a tool for its discovery. Searching for information has changed in crawl With plenty of picture. Loss of significance One particular object - instead it is the result Information meat. Searching for information on the Internet The search engine has become a full-fledged human activity. Searching for information by an internet search engine is Way of discovering the world where the image of the thing is torn apart Its physical reality. Man needs a material environment to Dematerialized knowledge? How should a house look like, Whose existence is based on a typology whose content is Moved to the virtual cloud?
Description
Citation
MRÁZ, O. KNIHOVNA plus - Multifunkční objekt s knihovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Ladislav Kuba (předseda) MgA. Svatopluk Sládeček (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. MgA. Barbora Šimonová (člen) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-05-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO