Obnova hesel v distribuovaném prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je navržení a implementace frameworku umožňujícího obnovu hesel v distribuovaném prostředí. Úvodní část se tak zaměřuje na analýzu bezpečnosti hesel, technik používaných pro útoky na ně a také představuje metody bránící napadání hesel. Představen je nástroj Wrathion umožňující obnovu hesel za pomocí akcelerace na grafických kartách díky integraci frameworku OpenCL. Provedena je také analýza dostupných prostředí umožňující běh výpočetních úloh na více zařízeních, na jejím základě je pro rozšíření Wrathionu zvolena platforma OpenMPI. Popsány jsou jednotlivé úpravy a přidané komponeny nástroje a celý systém je také podroben experimentům zaměřujícím se na měření škálovatelnosti a náročnosti síťového provozu. Diskutována je také finanční stránka věci z pohledu využitelnosti Wrathionu v cloudovém distribuovaném prostředí.
The goal of this thesis is to design and implement a framework allowing password recovery in a distributed environment. The research is therefore focused on analyzing the security of passwords, techniques used for attacks on them and also presents methods preventing attacks on passwords. Described is the Wrathion tool which is allowing password recovery using acceleration on graphic cards through the integration of OpenCL framework. Conducted is also an analysis of available environments providing means to run computing tasks on multiple devices, based on which the OpenMPI platform is chosen for extending Wrathion. Disclosed are various modifications and added components, and the entire system is also subjected to experiments aiming at the measuring of scalability and network traffic performance. The financial side of the use of Wrathion tool is also discussed in terms of its usability in cloud based distributed environment.
Description
Citation
KOS, O. Obnova hesel v distribuovaném prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V práci uvádíte (str. 36), že distribuovaná varianta Wrathionu dosahuje rychlosti 35 000 hesel/s. K lámání jakého formátu se toto číslo vztahuje? Prováděl jste měření i pro jiné formáty? Popište metodiku měření zátěže síťového provozu. Jaká data jsou v tomto provozu majoritně obsažena? Tvrdíte (str.40), že GPU variantu se nepodařilo zprovoznit, protože je limit na přenos zkompilovaných kernelů (obvykle o velikosti < 5MB) z hlavního uzlu na zbývající. Vzhledem k faktu, že každý uzel může mít potenciálně jiné prostředí (různá GPU), tak by bylo vhodnější specifické kernely kompilovat až na cílových uzlech. Co Vám bránilo upravit takto Wrathion a vyhnout se problému, na který jste narazil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO