Bezčasí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Film Bezvětří se pokouší být jakýmsi portrétem svobodného mladého života ve městě. Volnosti, upachtěnosti. Je to portrét všech poznámek z mobilu, limonáda s příchutí prázdnoty. Pokorně se rozplynout. Vášnivý amaterismus, neboť na záchodě nejsi sám, je tam s tebou Wittgenstein. O tom, že jsme viděli veverku, jak žere myš. O tom, že když jdeme městem, tak jsme strašně obrovští. O tom, že to všechno vlastně něco znamená. „Vynuděnej klidňák“ nenávidí emoce a Lord Jágr drží nad vodou Sazku. O tom, že jsem celou jednu noc inhaloval Pizzu Hawaii, ze které se stala Pizza Pearl Harbour, protože jsem usnul. O tom, že je dobré si pak se zbylým uhlem zatančit. O tom jak se u kávomatu potkal hejsek, sajrajt a umělá inteligence aby se domluvili, že láska a nenávist musí zvítězit nad pravdou a lží. Namísto toho po brku na dně kelímku nalezli DNA Boha. Pak přišel vrátný a řekl, že ve škole se nekouří. A pak je ta chvíle, kdy nám chybí láska, nemáme klid a už dlouho jsme nebyli na návštěvě. O tom, že jsme byli na odvykací kúře a od té doby všem tykáme. O tom, že si Tomáš přidělal na starou židli kolečka a napsal na ní „ZEUS“. Rozjímání nad hnusným tagem Elektro Planeo na zdi. Protože soutěž v zírání s kamerou je práce jako každá jiná. O tom, že mi zelenina říká, že jsem mimo, protože nesnáší každýho, kdo je zajímavej. O tagu se zajímavou otázkou – „není zelenina sračka?“ Humor v radosti ze smutku. Protože mám soucit s člověkem, který toto musí číst. Něco je prostě v básni uvězněné a nemůže ven. O metodě Hitler-Stalin-Picasso, bolesti a smradu, prázdnotě a tuposti, sabotáži a nervozitě, bezkontaktním člověku, pestré paletě zbytků, o superschopnosti v říkání „ano“ a superhrdinovi odolnému vůči alkoholu. Jaderná metafyzika ve světě, kde je pán daleko a Bůh vysoko. V roli sběratele lidové bizarnosti si člověk hraje na Pána desetikorun s úkolem dopravit poslední desetikorunu moci do kávomatu osudu. Stařec a víno, kterému dáte na cigáro a on vám řekne, že genius se skrývá na dně, bdělost a nepochopení, diletující paměť a čím dál tím smutnější úsměv. Hnusné počasí a pocit, že „za humny se mrdaj národy“ – (Pavel Ondračka – Slavnost hudby a poesie). Metoda volného proudu vědomí, tvářící se jako metoda ledovce. O tom, že posledně jsem přišel o laptop, když jsem zkoušel, jestli pod vodou funguje wifi. Demence a útěk od zla - co nejdál. Snaha se alespoň chvíli soustředit. Jelikož jsem pracoval v podstatě dokumentaristicky ( - film je zpracováním pořízeného archivu videí), byla volba média video-eseje, potažmo filmu zcela jasná. Na vyobrazené se snažím dívat ze svého osobního, zúčastněného pohledu, ale také s „nehodnotícím - dokumentaristickým odstupem“. Inspiraci jsem pro tvorbu Bezvětří hledal hlavně v díle Wernera Herzoga, Karla Vachka a jejich vztahu k relativitě pravdy a přírodě. Oproti svým dosavadním výsledkům, které byly spíše experimentální povahy hodnotím svou práci jako zacílenou a soustředěnou. Cílem práce je portrét místa, času a lidí. Nemá vůbec žádný praktický přínos, možná krom obohacení divákovy duše a jeho portrétních kvalit.
Calm film tries to be a kind of portrait of a young free life in the city. Freedom, upachtěnosti. It's a portrait of notes from phone, lemonade flavored with emptiness. Humbly evaporate. Passionate amateurism, because the toilet are not alone, there is with thee Wittgenstein. The fact that we saw a squirrel as a mouse eats. The fact that when we go to town, so we are pretty huge. The fact that it all actually means something. "Vynuděnej klidňák" Lord hate emotions and Jagr afloat bet. The fact that I have one whole night inhaled Pizza Hawaii, which became Pizza Pearl Harbour because I fell asleep. The fact that it is good then the rest of charcoal dance. About how he met at kávomatu dudes, gunk and artificial intelligence to agreed that hate and love must prevail over truth and falsehood. Instead, after a quill on the bottom of the crucible DNA they found God. Then came the doorman and said that the school is non-smoking. And then there is the moment when we lack love, peace, and we have a long time we were visiting. The fact that we were in rehab and has since everyone involved. The fact that Tomas přidělal the old wheel chair and wrote on it "ZEUS". Contemplation of revolting tag Elektro Planeo on the wall. Because staring contest with the camera is a job like any other. The fact that my vegetables says I'm outside because he hates anyone who is interesting. A tag is an interesting question - "is not a vegetable shit?" Humor in the joy of grief. Because I have sympathy with the man who has read this. Something is simply in a poem trapped and can not get out. The method of the Hitler-Stalin-Picasso, the smell and pain, emptiness and dullness, sabotage and nervousness, contactless man, colorful variety of residues of superpowers in said "yes" and the superhero resistant to alcohol. Nuclear metaphysics in a world where the Lord God far and high. In the role of a collector's Bizarre man playing Lord dimes with the task to deliver power to the last ten-kávomatu fate. The Old Man and the wine, which put on a fag and he will tell you that genius is hiding at the bottom, vigilance and misunderstanding diletující memory and increasingly sadder smile. Nasty weather and the feeling that "next door is fucking nations" - (Paul Ondračka - The celebration of music and poetry). Method free stream of consciousness portrayed as a method of glaciers. The fact that the last time I lost my laptop when I tried if underwater works wifi. Dementia and escape from evil - as far as possible. Trying to focus, at least for a while. Since I was working basically a documentary (- the film's treatment of captured video archives), the choice of media video-essays, hence the film entirely clear. The illustrated try to look out of their personal, participant of view, but also with a "judgmental - documentary apart." I inspiration for creating Calm sought mainly in the work of Werner Herzog, Karel Vachek and their relation to the relativity of truth and nature. Compared with its previous results, which were more experimental in nature evaluate his work as a targeted and focused. The aim of the work is a portrait of the place, time and people. He has absolutely no practical benefit, except perhaps enrich the viewer's soul and portrait modes.
Description
Citation
SVOBODA, J. Bezčasí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Tomáš Ruller (předseda) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) akad. soch. Martin Zet (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. MgA. Marian Palla (člen) Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO