Řízení rizik Obchodní společnosti Slokov, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je orientovaná na řízení rizik Obchodní společnosti Slokov a. s., která se zabývá výrobou topenářské techniky. Práce zahrnuje problematiku řízení rizik, jejich analýzu a návrhy doporučení, která budou eliminovat důsledky identifikovaných rizik. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, kde jsou popsány analytické metody a základy z oblasti řízení rizik. Druhá část práce obsahuje aplikaci zvolených metod. Je provedena identifikace rizik společnosti, které byly nalezeny pomocí interní a externí analýzy a metody pro analýzu rizika. V poslední části práce jsou navrženy doporučení, které mají dopomoci k minimalizování rizika ať už pomocí prevence nebo nápravného řešení.
Diploma thesis is focused on risk management of Obchodní společnost Slokov, a.s. which is engaged in production of heating equipment. Thesis contains issues of risk management, risk analysis and proposal of measures which will eliminate the result of identified risks. The first part of thesis is focused on theoretical background, which describes the analytical methods and basics of risk management. The second part includes application of the selected methods. Risk identification of company is performed. Risks were found by internal and external analysis and method of risk analysis. In the conclusion of thesis are recommendation to help minimize risks in company on preventive or corrective level.
Description
Citation
ŘIČICA, P. Řízení rizik Obchodní společnosti Slokov, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO