Spínaný napájecí zdroj s vysokonapětovými Si/SiC MOSFET tranzistory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce navazuje na semestrální projekt, který byl zaměřen převážně na problematiku návrhu síťového spínaného zdroje 3x400V AC/15V DC, 3,333A a doplňuje návrhy jednočinného propustného měniče a jednočinného blokujícího měniče o algoritmizované výpočty vinutých částí měničů. Tyto algoritmy jsou vytvořeny v programovém prostředí Matlab. Práce je dále rozšířena o návrh celé koncepce spínaného zdroje s jednočinným propustným měničem a to hned ve dvou provedeních. V prvním provedení je použita PWM regulace v proudovém režimu a ve druhém PWM regulace v režimu napěťovém. První koncepce má v sobě také zahrnut návrh proudového transformátoru pro snímání proudu ze sekundární části měniče opět s algoritmizovaným výpočtem. Důležité je, že obě tyto koncepce používají stejný budicí systém, který je realizován a v poslední části je ověřena jeho funkce a jsou shrnuty naměřené výsledky.
Bachelor’sthesis is based on semestral thesis, which was focused mostly on problematic of switching power supply design with following parameters 3x400V AC/15V DC, 3,333A. Bachelor’s thesis adds algorithmic calculations of converters winding parts for forward converter and also for flyback convertor. These algorithms are created with Matlab. Next extension is design of two different forward convertor’s conceptions. Current mode PWM regulation is the first one and voltage mode PWM regulation is the second conception. Because current transformer is needed for secondary current sensing in first conception, its design is added also with algorithm calculation. Important is that both of these conceptions are using same excitation system. Excitation system functional tests are classified at the end.
Description
Citation
DARIDA, S. Spínaný napájecí zdroj s vysokonapětovými Si/SiC MOSFET tranzistory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci. Práce byla kladně hodnocena vedoucím práce i oponentem. Student předvedl znalost zpracovaného tématu. Na otázky oponenta student bezezbytku odpověděl. Rovněz odpověděl i na doplňující otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO