Knihovna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem práce je novostavba knihovny včetně staveb dopravní a technické infrastruktury. Stavba integruje funkci městské knihovny, vzdělávacího centra, knihkupectví a kavárny. Hlavním úkolem zařízení je kulturní, informační a vzdělávací činnost. Knihovna by měla plnit funkci přirozeného centra společenského života a poskytnout příležitost ke shromažďování obyvatel města a přilehlých obcí. Jedná se o samostatně stojící stavbu se 4 nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet. Fasáda objektu je provětrávaná s tepelnou izolací z minerální plsti a s obkladem z cementovláknitých desek. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
Theme of this master's thesis is a new library building design including traffic and technical infrastructure. Content of the building integrates library, education centre, bookshop and coffee house. Main tasks of the institution are cultural, informational and educational activities. Due to its position, library building should create functional centre of social life and provide opportunities for gathering of inhabitants. Library is designed as detached building with four levels above, and one level under the ground. Supporting structure is created by reinforced concrete frames. Ventilated facade is insulated with mineral wool and paneled with cement-fiber boards. Object is covered with single-skin roof.
Description
Citation
SUROVCOVÁ, I. Knihovna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-02-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO