Metoda hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje metodě hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin. Cílem práce je naprogramovat tuto metodu se spojitých rozložením hustoty vířivosti a na obtékání jednoduchých profilů ověřit metodu a různé okrajové podmínky. Výsledky výpočtů jsou v práci prezentovány a jsou uvedeny klady a zápory jednotlivých variant okrajových podmínek. V práci je použita nová okrajová podmínka.
This master’s thesis deals with boundary vorticity element method for 2D fluid flow. The aim of this work is to program this method with continuous vorticity lay-out and to validate method with various boundary conditions. The computed results are presented in this work. Advantages and disadvantages of each one boundary condition are pointed out. New one boundary condition for boundary vorticity element method is applied in this thesis.
Description
Citation
FIC, M. Metoda hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce na téma Metoda hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin v průběhu cca 10 min. Následně byla komise obeznámena s obsahem posudků vedoucího práce a oponentským posudek. Oponent ve svém posudku uvedl několik připomínek a doplňujících otázek, které student v rámci prezentace práce odpověděl. Následovala rozprava, do které se zapojili všichni členové komise. V rámci obecné rozpravy zazněly následující dotazy: 1. V prezentované metodě byla obsažena mezní vrstva o nekonečně malé tloušťce. Jakým způsob získáte proudění pro body mimo tuto vrstvu? Uveďte rozdíly mezi metodou singularit a metodou singularit? 2. Z rovnice proudnice znáte hodnoty rychlostí, jakým způsobem určíte zrychlení? Jedná se o lokální či konvektivní? 3. Jakým způsobem postihuje Vaše metoda problematiku odtržení mezní vrstvy? Na položené dotazy student odpověděl a mírou úspěšnosti a spokojenosti komise s odpověďmi je odražena v celkovém hodnocení obhajoby diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO