Segmentace optického disku v obrazových datech sítnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá segmentací optického disku a cupu v obrazových datech sítnice. V teoretické části se práce zabývá popisem optického disku a cupu a její součástí je přehled současného stavu využití metod strojového učení pro segmentaci optického disku a cupu. Dále jsou popsány základní principy a bloky konvolučních neuronových sítí. Na vytvořených databázích byly natrénovány konvoluční neuronové sítě U-Net a její modifikace nnU-Net. Tyto modely byly testovány a dosažené výsledky byly diskutovány a srovnány s vybranými publikovanými metodami. Závěrem byly modely vyhodnoceny z~hlediska možnosti jejich praktického využití.
This diploma thesis deals with the segmentation of the optic disc and cup in retinal image data. The theoretical part of the thesis describes the optic disc and cup and provides an overview of the current state of the art in using machine learning methods for their segmentation. Furthermore, the basic principles and blocks of convolutional neural networks are described. Convolutional neural networks U-Net and its modification nnU-Net were trained on the created databases. These models were tested and the results obtained were discussed and compared with selected published methods. Finally, the models were evaluated in terms of their potential for practical application.
Description
Citation
NOHEL, M. Segmentace optického disku v obrazových datech sítnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora, MBA (člen) Ing. Filip Plešinger, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vičar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vičar se zeptal na další metody zpracování nekvalitních dat kromě odstranění šumu a zda by se dala použít augmentace. Také se zeptal, jaké parametry byly použity v práci, která je lepší než prezentovaná DP a zda jsou výsledky na limitním maximu, nebo je co zlepšovat. Ing. Plešinger položil dotaz na počet snímků v UBMI datasetu a na rozdělení datasetů na trénovací a testovací. Poté se zeptal na cross-database test. Ing. Mézl se zeptal na tabulku 6 a to konkrétně na rozdílnost v Dice hodnotách. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO