Historické dřevěné trámové stropy z pohledu stavební akustiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Bohužel při těchto zásazích nejsou vždy respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebně fyzikálních parametrů, z nichž bude nadále pojednáno zejména o požadavcích stavební akustiky. Problematika však zahrnuje nejen vlastní konstrukci dřevěného trámového stropu, ale také podlahu, která s ním ve vzájemném působení tvoří nedílný celek. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.
The article is focused on the issue of traditional timber joist floor structures, especially from the end of the 19th century to the first half of the 20th century. In common building practice, we very often encounter these structures in residential buildings that are, or were in the past, the subject of structural changes. Unfortunately, during these interventions, the basic ideas of the original technical solution are not always respected and some physical parameters of building are degraded, of which the requirements of building acoustics will be discussed in particular. However, the problem includes not only the actual composition of timber joist floor structure, but also the floor, which forms an integral whole in interaction with it. The article will describe the principles that were devoted to these types of structures in historical legislative and standard regulations and further in professional literature. The original historical solution will be presented on a practical example. In relation to building interventions in historic timber joist floor structures, current legislative and standard regulations will be described, as well as examples of modern solutions and their limitations.
Description
Citation
Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023, s. 262-269. ISBN 978-80-214-6158-1.
https://www.krajinasidlapamatky.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO