Kontextuální tvorba rurální krajiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Správa a využívání venkovského prostředí má své zákonitosti a specifika, které je nutno respektovat. Jimi by se měly řídit i všechny zásahy do venkovské krajiny. Krajina není svébytným autorským uměleckým dílem ani inženýrskou produkční plochou, ale komplexním prostředím pro život obyvatel v daných přírodních podmínkách. Způsob, jak v dané krajině žít, je přitom tisíciletým soužitím evolučně rozvíjen. Všechny změny vždy plynule i zlomově prověřoval čas a vhodnost uspořádání funkčních ploch v území určuje až jejich dlouhodobé využívání. Nikoliv profesní odborníci, ale uživatelé krajiny jsou jejími pravými tvůrci. Možnosti a limity tohoto přístupu se snaží zmapovat publikace Tvorba rurální krajiny a její nástroje. Její hlavní autor Jiří Löw se problematice využívání a ochrany venkovské krajiny věnuje od konce 70. let minulého století. Příspěvek popisuje hlavní témata a principy kontextuálního přístupu k plánování a tvorbě venkovského prostředí.
The management and use of the rural environment has its own laws and specifics that must be respected. All interventions in the rural landscape should also be guided by them. The landscape is not a unique author's work of art or an engineering production area, but a complex environment for the life of the inhabitants in the given natural conditions. At the same time, the way to live in the landscape is developed evolutionarily through thousands of years of coexistence. All changes have always been checked by time, both continuously and at breaking points, and the appropriateness of the arrangement of functional areas in the territory is determined only by their long-term use. Not professional experts, but users of the landscape are its true creators. The publication Rural landscaping and its tools tries to map the possibilities and limits of this approach. Its main author, Jiří Löw, has been working on the issue of the use and protection of the rural landscape since the end of the 1970s. The paper describes the main topics and principles of the contextual approach to planning and creating the rural environment.
Description
Citation
Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023, s. 30-35. ISBN 978-80-214-6158-1.
https://www.krajinasidlapamatky.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO