Současné využití vývojových vrstev osidlování severočeského pohraničí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Příspěvek zkoumá vrstevnatost urbanistických struktur obcí v severočeském pohraničí, konkrétně na území Šluknovského výběžku. Činí tak skrze odkrývání historických stop osídlení a analýzu proměňujícího se vztahu mezi krajinou, sídly a formou obývání. V původně zemědělských lánových vsích došlo k výraznému přerodu směrem k řemeslné obživě. Ten přerušil přímou vazbu mnoha obyvatel na místní půdu a dal vzniknout druhé, vnitřní vrstvě osídlení. Důsledkem poválečného odsunu a kolektivizace zemědělství pak primární lánová struktura zanikla a dnes zde převládá novější, zcela odlišná, na řemesle založená urbánní forma. Právě tato druhá vlna osídlení v podobě husté rostlé sítě parcel v nivách meandrujících potoků, jež tvoří páteře všech zkoumaných sídel, udává charakter současných intravilánů. Vývojová specifika zkoumaných sídel zasazených do kulturně bohaté krajiny jsou sama o sobě hodnotou. Stejně tak tomu je u historických stop osídlení, které jsou vzácným nositelem kontinuity překlenující destruktivní období 2. poloviny 20. století. Cílem výzkumu je vytvoření modelu systematické interpretace historických venkovských struktur, který by umožnil obcím adaptovat se na soudobé nároky na život ve venkovských sídlech tohoto regionu. Úkolem je proto zanalyzovat obě hlavní vlny osídlení a jejich dochované stopy a nalézt způsob, jak tyto zdánlivě nesourodé struktury provázat a podpořit tak celistvý sídelní rozvoj. Tento příspěvek se v detailu zaměřuje na prvotní lánovou strukturu a systematicky vyhodnocuje její dochované stopy v území. Dále u této i ostatních vrstev osídlení nastiňuje možnosti využití v soudobém sídelním rozvoji.
The paper examines the layering of urban structures of municipalities in the North Bohemian border region, specifically in the Šluknov area. It does so by uncovering historical traces of settlement and analyzing the changing relationship between landscape, settlements and form of habitation. In the originally agricultural linear villages, there was a significant transformation towards artisan livelihoods. This severed the direct connection of many residents to the local land and gave rise to a second, internal layer of settlement. As a result of the post-war displacement and collectivization of agriculture, the primary linear structure disappeared and today a newer, completely different, craft-based urban form prevails here. It is this second wave of settlement in the form of a dense organic network of parcels in the floodplains of meandering streams, which forms the backbone of all the researched settlements, that domitanes the character of contemporary urban areas. The development specifics of these settlements set in a culturally rich landscape are a value in themselves. The same is true of historical traces of settlement, which are a rare piece of continuity spanning the destructive period of the second half of the 20th century. The aim of the research is to create a model of systematic interpretation of historical rural structures, which would enable municipalities to adapt to contemporary demands for life in the rural settlements of this region. The task is therefore to analyze the two main waves of settlement and their preserved traces and to find a way to connect these apparently disparate structures and thus support integrated residential development.
Description
Citation
Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023, s. 176-187. ISBN 978-80-214-6158-1.
https://www.krajinasidlapamatky.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO