Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Minulost, současnost, budoucnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-23
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Abstract
Příspěvek přibližuje více než čtyřicetiletou historii Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici (východní část České republiky), které bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1981. Jedná se o moderní muzejní instituci, jež byla koncipována na základě trendu prosazovaném u nás od 60. let minulého století. Základem expozice byl propracovaný architektonicko-urbanistický plán. Úspěšná realizace této výjimečné paměťové instituce byla založena na hluboké znalosti dobových reálií, načasování a komplexním institucionálním a odborném zázemí v tehdejším Ústavu lidového umění (dnes Národního ústavu lidové kultury). Výsledkem byl promyšlený projekt, založený na mezioborové spolupráci mezi etnology, architekty, pracovníky památkové péče a akademickými pracovišti. Do připravovaného konceptu byly zařazeny všechny výraznější národopisné regiony a podoblasti JV Moravy (etnografická oblast Slovácko). Cílem bylo prezentovat urbanistický celek, kde jsou ve vzájemné rovnováze stavby, druhotně modelované přírodní prostředí, vybavení expozic i okolní zeleň. Součástí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy je i Experimentální centrum hliněných staveb. Jedná se o odborné pracoviště Národního ústavu lidové kultury zaměřené na aplikovaných výzkum zaniklých stavebních technologií, které se ve sledovaném regionu vyskytovaly. Hlavním cílem je jejich praktické uchopení a znovuzavedení do odborné praxe v rámci další činnosti muzeí v přírodě.
The paper describes the more than forty-year history of the Museum of the Village of Southeast Moravia in Strážnice (eastern part of the Czech Republic), which was opened to the public in 1981. It is a modern museum institution that was conceived on the basis of a trend promoted in our country since the 1960s. The exposition was based on an elaborate architectural and urban plan. The successful implementation of this exceptional memory institution was based on a deep knowledge of contemporary realities, timing and a complex institutional and professional background in the then Institute of Folk Art (now the National Institute of Folk Culture). The result was a wellthought- out project based on interdisciplinary cooperation between ethnologists, architects, conservation workers and academic workplaces. All significant ethnographic regions and subregions of SE Moravia (ethnographic region of Slovácko) were included in the prepared concept. The aim was to present an urban complex where buildings, secondary modeled natural environment, exhibition equipment and surrounding greenery are in mutual balance. The Experimental Center of Clay Buildings is also a part of the Southeastern Moravian Village Museum. It is a specialist workplace of the National Institute of Folk Culture focused on applied research of extinct construction technologies that existed in the observed region. The main goal is their practical grasp and re-introduction into professional practice as part of the further activities of outdoor museums.
Description
Citation
Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023, s. 170-175. ISBN 978-80-214-6158-1.
https://www.krajinasidlapamatky.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
DOI
Citace PRO