Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru

No Thumbnail Available
Date
2022-11-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury
Abstract
Cílem je zhodnocení architektonicko-urbánních změn veřejného městského prostoru působením rozdílných kulturních vlivů v lokalitě „Berlín Kreuzberg“ – oblast přestavby Kottbusser Tor – se 63,5 % zastoupením cizinců a obyvatel s migračním pozadím a vysokým podílem mimoevropských kulturních vlivů. Vybraná oblast byla komparována s lokalitou „Berlín Lichtenberg“ – Weitlingkiez (jež má nízké zastoupení cizinců a obyvatel s migračním pozadím) a se situací vzhledu městského prostředí okolo roku 1980 a současného stavu. Výsledky výzkumu ukazují na vlivy kulturních rozdílů jak architektonicko-urbánních – změny ve skupinách – Tvar, Hmota a Prostor, tak například i porovnáním počtu služeb v obou lokalitách. Na základě zjištěných údajů můžeme konstatovat, že v lokalitě „Berlín Kreuzberg“ nedochází k radikálním přestavbám. Původní budovy si zachovávají evropský ráz. Kulturní vliv se projevuje změnou typů budov – mešit a kulturních center islámu, synagog či buddhistické modlitebny.
The aim is to assess public urban space's architectural and urban changes due to different cultural influences in the locality "Berlin Kreuzberg" – an area of reconstruction Kottbusser Tor – with 63.5 % representation of foreigners and residents with a migration background and a high share of non-European cultural influences.The selected area was compared with the locality "Berlin Lichtenberg" - Weitlingkiez (which has a low representation of foreigners and residents with migratory backgrounds) and with the situation of the appearance of the urban environment around 1980 and the current state.The results show the effects of cultural differences, both architectural and urban – changes in groups – Shape, Mass, and Space, as well as, for example, by comparing the number of services in both localities.Based on the data obtained, we can state no radical reconstructions in the "Berlin Kreuzberg" locality. The original buildings retain their European character. Cultural influence is manifested by changes in the types of buildings - mosques and cultural centres of Islam, synagogues, and Buddhist prayer houses.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury
DOI
Citace PRO