Vyhodnocení investičních rizik s využitím fuzzy logiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice pomocí fuzzy logiky pro konkrétní společnost. Pomocí vytvořených rozhodovacích modelů bude moci společnost efektivně a rychle vyhodnotit, která investice přináší nejvyšší přínos. Tyto modely se řídí podle kritérií, která jsou pro společnost nejdůležitější při rozhodování o dané investici. Práce obsahuje také teoretická východiska, která slouží jako podklad pro tvorbu a vyhodnocení modelů.
The diploma thesis deals with the evaluation of an investment using fuzzy logic for a specific company. With the help of the created decision-making models, the company will be able to efficiently and quickly evaluate which investment brings the highest benefit. These models follow the criteria that are most important to the company when deciding on an investment. The work also contains theoretical background, which serves as a basis for creating and evaluating models.
Description
Citation
ŽÁČEK, J. Vyhodnocení investičních rizik s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vyhodnocení investičních rizik s využitím fuzzy logiky. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně. Na otázku oponentky odpověděl správě a jasně. Na doplňkové otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: doc. Doskočil: Z jakých podkladů jste vycházel při identifikaci hodnotících kritérií a jejich vah? Jak jste váhy kritérií zakomponoval do fuzzy modelu v prostředí MATLAB? Dr. Martincová: jaká životnost se udává u předmětného stroje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO