Sběratelská karetní hra s umělou inteligencí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je tvorba digitální verze sběratelské karetní hry Flesh and Blood . Součástí hry je umělá inteligence, která je schopna tuto hru hrát na začátečnické úrovni. Zásadním problémem jak při tvorbě této hry a její umělé inteligenci je fakt, že hra se neustále rozšiřuje o nové karty a pravidla. Práce popisuje jak je možné řešit vývoj v takto dynamickém prostředí. Ve hře je tento problém s rozšiřováním řešen pomocí zapouzdřených modulů jednotlivých herních prvků. Díky tomuto přístupu je zjednodušeno přidávání nových karet a případná úprava pravidel. Pro umělou inteligenci je možné řešení vhodné uzpůsobení vstupů. Umělá inteligence je realizována pomocí neuronové sítě a učena pomocí hry sama proti sobě, či ostatním sítím. Výstupem sítě je výběr vhodného tahu, který probíhá na základě informací o aktuálním stavu ve hře. Proto je důležité efektivní kódovaní aktuálního stavu hrací desky.
The aim of this thesis is a digital version of a card game Flesh and Blood . The element of the game is artificial intelligence which can play the game at a beginner level. The essential issue with creating the game and its artificial intelligence is the fact that the game is constantly expanding with new cards and rules. The thesis describes how could this progress be solved in such dynamic enviroment. The issue with expansion of the game is solved by encapsulated modules for each game element. This approach simplifies the addition of new cards and possible modification of rules. A possible solution for artificial intelligence is suitable adaptation of inputs. Artificial intelligence is realized by means of a neural network and taught by self play or with other networks. The output of the network is the selection of a suitable move, which takes place on the basis of information about the current state of the game. Therefore, it is important to effectively encode the current state of the game board.
Description
Citation
DOLEŽAL, J. Sběratelská karetní hra s umělou inteligencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a interakce
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V sekci 6.3 zmiňujete vlastní neuronovou síť FABIRA, můžete popsat, jaké jsou rysy pro tuto síť nebo čím je specifická ve vaší práci? Jakou aktivační funkci používá výsledná neuronová síť? Jak pobíhalo testování? Jak probíhalo vyhodnocení uělé inteligence?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO