Uspořádání fragmentů textu s pomocí jazykového modelu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je sestrojit a experimentálně ověřit účinnost jazykového modelu při identifikaci posloupnosti čtení (Reading Order). K tomuto účelu byl sestrojen jazykový model využívající rekurentní neuronovou síť LSTM. Práce dále navrhuje a implementuje celkem tři metody, jazykovou analýzu, prostorovou analýzu a kombinovanou analýzu, pomocí kterých je posloupnost čtení identifikována. Jazyková a kombinovaná analýza ke své činnosti přímo používají vytvořený jazykový model. Úspěšnost identifikace posloupnosti prostřednictvím všech tří metod byla změřena na třech datasetech obsahující novinové články s různým rozložením. Jazyková analýza dosahuje úspěšnosti 57,6 %, prostorová analýza dosahuje 91,6 %. Nejlepších výsledků dosahuje kombinovaná analýza, která vykazuje úspěšnost 92,9 %. Práce ukazuje, že jazykový model lze pro identifikaci posloupnosti čtení použít, avšak výsledky experimentů naznačují, že je vhodné zpracování odhadu posloupnosti doplnit o další informace, jako je to například v kombinované analýze, která pracuje jak s jazykovým modelem, tak s prostorovými informacemi.
The aim of this work is to construct and experimentally verify the effectiveness of the language model in identifying the reading order. For this purpose language model with LSTM architecture was constructed. This work designs and implements three methods which are used to identify reading order. These methods are Language analysis, Spatial analysis and Combined analysis. Language analysis and combined analysis used constructed language model. The success of the language model, and all three methods, was measured on three datasets containing newspaper articles. Language analysis reaches 57,6 % and spatial analysis reaches 91,6 %. Combined analysis achieved the best results 92,9 %. The work shows that the language model can be used to identify reading order but use of additional data (e.g. spatial data
Description
Citation
HOLUBEC, M. Uspořádání fragmentů textu s pomocí jazykového modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy a databáze
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: V technickej správe spomínate jazykový model založený na LSTM neurónovej sieti, experimentovali ste aj s inými typmi jazykových modelov? Jak jste získal dataset Europeana Newspapers Project? Proč jste tento dataset zvolil, a jak jste data očistil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO