Výroba odlitků ze slitin na bázi Cu-Ni

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na tavení slitin na bázi Cu-Ni a výrobu odlitků z těchto slitin. Teoretická část práce zahrnuje seznámení se slitinami na bázi Cu-Ni včetně jejich vlastností a aplikací. V teoretické části jsou také popsány základní metody odplyňování a dezoxidace taveniny Cu-Ni a v jejím závěru je popsána slévárenská technologie výroby odlitků z Cu-Ni do pískových forem. V praktické části byly provedeny dva navrhnuté způsoby vedení tavby pro zvolenou slitinu mědiniklu (Cu-Ni) a monelu (Ni-Cu). Z těchto taveb byly vyrobeny odlitky zkušebního vzorku, odlitky pouzder a odlitky lopatek. Odlitky zkušebních vzorků a pouzder byly vyrobeny pomocí pískových forem a odlitky lopatek pomocí skořepinových forem. Dle vnitřní jakosti těchto odlitků byly vyhodnoceny navrhnuté způsoby vedení tavby. Mimo vnitřní jakosti odlitků bylo vyhodnoceno i chemické složení, mikrostruktura a mechanické vlastnosti.
This master thesis is focused on melting of Cu-Ni based alloys and production of castings from these alloys. The theoretical part includes introduction of Cu-Ni based alloys and their properties and application. At the end of this part is production foundry technology of Cu-Ni alloys described. In the practical part two proposed melt controls for cupronickel (Cu-Ni) and for monel (Ni-Cu) have been performed. From these melts trial castings, castings of blades and bearings have been produced. The trial casting and the casting of bearing have been produced by using sand moulds and the casting of blade by using ceramic shell. According to internall quality of produced castings the performed melt controls have been evaluated. In addition to the internal quality of the castings, the chemical composition, microstructure and mechanical properties were evaluated.
Description
Citation
KELBL, M. Výroba odlitků ze slitin na bázi Cu-Ni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čech, Ph.D. (člen) Ing. Alois Neudert, Ph.D. (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student Michal Kelbl svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Existuje jiný typ tavby než oxidační a redukční? zodpovězeno Kde se Monely primárně používají? zodpovězeno Existuje něco podobného jako dichte index? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO