Vytápění rodinných domů pomocí tepelného čerpadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zdroje tepla jsou každodenní součástí našeho života. Zvyšující se nároky na účinné, levné a ekologické vytápění rodinného domu lze uspokojit tepelným čerpadlem. Mezi hlavní výhody lze zařadit ekologický, výkonný a bezobslužný provoz s nízkými provozními náklady. Tato práce poskytuje informace o tom, jak tepelné čerpadlo funguje, jaké existují typy a vysvětluje pojmy s nimi spjaté. Z důvodu snižujícího se výkonu při nízké teplotě se mnohdy tepelná čerpadla instalují v bivalentním zapojení s doplňkovým zdrojem tepla. Tepelné čerpadlo, jako každé jiné zařízení, prochází neustálou modernizací za účelem zlepšování parametrů a jeho funkce. V závěrečné části práce je provedena základní ekonomická studie nového zdroje tepla pro modelový dům, kde je tepelné čerpadlo jedno z navrhnutých možností.
Heat sources are a daily part of our lives. The increasing demands for efficient, low-cost and eco-friendly heating of a family home can be satisfied with a heat pump. The main benefits include eco-friendly, efficient and unattended operations with low operating cost. This bachelor thesis provides information on how the heat pump works, what types exist and explains the concepts associated with them. Due to the decreasing power at low temperature, heat pumps are often installed in a bivalent connection with an additional heat source. The heat pump, like any other device, undergoes constant upgrades to improve the parameters and its function. In the final part of the thesis, a basic economic study of a new heat source for a model house is carried out, where the heat pump is one of the proposed options.
Description
Citation
ZEŤÁK, M. Vytápění rodinných domů pomocí tepelného čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Milčák (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student odprezentoval obsah své bakalářské práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Byla braná do úvahy při návrhu tepelného zdroje i životnost zařízení? Zodpovězené úplně. Jaká je limitní teplota použitá u TČ vzduch-voda? Zodpovězené úplně. Jaká je výstupní teplota vody v různých zdrojích tepla v domácnostech? Zodpovězené částěčně. Jakou úpravu topného systému byste navhoval při použití TČ? Zodpovězené částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO