Absorpční chladicí zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce na téma Absorpční chladicí zařízení se věnuje dimenzaci pracovních bodů absorpčního chladicího cyklu. Práce vychází z požadovaných reálných parametrů zařízení jako je chladicí výkon, teplota chlazené látky a teplota topné látky. Navrhovaný pracovní cyklus je jednostupňový se zařazením dvou rekuperačních výměníků tepla, jedním mezi chudým a bohatým roztokem, a druhým mezi kapalným a plynným chladivem. Pracovní dvojicí tohoto oběhu je amoniak a voda. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o absorpčním chlazení včetně vysvětlení principu trigenerace, jejíž součástí má navrhovaná jednotka být. Praktická část se zabývá samotným návrhem a výpočtem pracovních bodů, parametrů sekundárních pracovních látek a výkonů samotných zařízení. Nakonec je výpočet srovnán s nabízenými absorpčními jednotkami a jednotkou kompresorovou.
The master thesis on the Absorption chiller is devoted to the dimensioning of the operating points of the absorption chiller cycle. The thesis is based on the required realistic parameter such as cooling capacity, temperature of the chilled fluid and temperature of the driving hot water. The proposed duty cycle is single stage with two heat recovery exchangers, one between weak and rich solution, and the other between liquid and gas refrigerant. The working fluids of this cycle is ammonia and water. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part summarizes the basic knowledge of absorption cooling, including an explanation of the principle of trigenera-tion in which the proposed unit is to operate. The practical part deals with the actual design and calculation of the operating points, parameters of the secondary working fluids and the performance of the devices themselves. The calculation is compared with the real absorption units and the compressor unit.
Description
Citation
NAJBRTOVÁ, Z. Absorpční chladicí zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (člen) Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Lízal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Studentka seznámila zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. Následně prezentovala odpovědi na dotazy oponenta, uvedené v posudku závěrečné práce: 1. Uveďte ideální rozsah teplot zdroje hnacího tepla pro obě kombinace chladivo-absorbent v jednostupňovém absorpčním chladicím zařízení. - Studentka uvedla rozsah doporučených teplot hnacího média a problematiku jeho volby. 2. Vysvětlete hodnotu výstupní teploty chladiva z výparníku t13 a teploty na výstupu z výměníku kapalina-plyn t14. Zakreslete průběh teplot obou médií ve výparníku a výměníku kapalina-plyn. - Studentka zodpověděla dotaz. V rozpravě byly položeny následující dotazy: - Doc. Katolický se zeptal co myslel oponent poznámkou o grafické manipulaci s grafy. - Studentka dostatečně vysvětlila jak byly vytvářeny grafy v práci. - Prof. Jícha se dotázal, proč je problém s praktickým využitím navrženého zařízení. - Studentka vysvětlila, proč je k provozu potřeba dalšího chladicího média, což je nežádoucí a zařízení tak nelze využít podle očekávaného zadání.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO