Modelování šíření tepla u lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu šíření tepla u lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem. Na ose lze nalézt mnoho zdrojů tepla, mezi které patří především motor, ložiska apod. V rešeršní části je cílem přiblížit problematiku ztrát a šíření tepla. Následně je vytvořen 3D model celé sestavy osy. Výsledkem práce je rozbor zdrojů ztrát pro vybraný provozní cyklus. Dalším krokem je simulace rozložení teploty ve vybraných provozních cyklech na vytvořeném 3D modelu osy.
This diploma thesis deals with the creation of a heat propagation model for a linear axis with a ball screw and a servodrive. Many heat sources can be found on the axis, which mainly include the motor, bearings, etc. The aim of the research part, is to approach the issue of heat loss and propagation. Subsequently, a 3D model of the entire axis assembly is created. The result of the work is to analyze the sources of losses for the selected work cycle. The next step is to simulate the temperature distribution in selected operating cycles on the created 3D model of the axis.
Description
Citation
MALÁSEK, M. Modelování šíření tepla u lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Dvořák (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
V rámci obhajoby zaznělo: Cíle DP. Motivace. 3D model - popis bez obr. Samotný obrázek zjednodušeného modelu. Popis analýzy MKP. Obrázek kontakních přenosů tepla. Obrázek ukázky tepelné deformace šroubu. 2. Způsob analýzy pomocí ekvivalentních tepelných obvodů v Matlab - Simulink. Závěr. Odpovídáno na dotazy oponenta. Doplňující dotazy členů komise: Byly porovnány výsledky simulace v Ansys a Matlab? Odpovězeno - výsledek 0,5 °C rozdíl. Jak byly zjištěny hodnoty u KŠM? Odpovídáno. Co myslíte? Má větší vliv teplota okolí, nebo motor? Odpovězeno nesprávně. Diskuze. Dotaz na praktický přáklad teplotní dilatace. Neodpovězeno. Kritika ke způsobu postupu DP. Co je délková roztažnost? Neodpovídáno. Je definováno, za jakých podmínek dojde k dilataci? Neodpovězeno. Kritika na chybějící systémový rozbor.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO