Deformačně-napěťová analýza toroidní skořepiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou toroidní skořepiny. Obsahuje rešerši z oblasti využití toroidních skořepin a řešení napětí a deformací vzniklých v tělese zatíženém konstantním vnitřním tlakem. V práci jsou provedeny dva způsoby možného řešení deformačně-napěťové analýzy pro model z oceli a gumy, a to jak analyticky, tak i numericky metodou konečných prvků v programu Ansys. Výsledky získané oběma typy řešení jsou následně pro oba materiály vzájemně porovnány.
This work deals with the stress-strain analysis of the toroidal shell. It contains literature search in the field of the use of toroidal shells and the solution of stresses and deformations arising in a body loaded with a constant internal pressure. Two ways of possible solution of stress-strain analysis for steel and rubber model are performed in this work, both analytically and numerically by finite element method in Ansys. The results obtained by both types of solutions are then compared for both materials
Description
Citation
HEIDROVÁ, A. Deformačně-napěťová analýza toroidní skořepiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Studentka ve vymezeném čase prezentovala svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Lze změřit tenzometry hlavní napětí, když neznáme dopředu jejich směry? Dokážete vysvětlit, proč při použití nelineárního výpočtu vycházejí vyšší hodnoty počítaných veličin? Jaké okrajové podmínky byly použity u výpočtového modelu? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO