Mikro-voštinové absorbéry nárazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá mikro-voštinovými absorbéry nárazu. Mikro-voštinový absorbér přeměňuje kinetickou energii dopadajícího objektu na deformační energii vnitřní struktury absorbéru. Práce se zabývá dvěma typy absorbérů, a to absorbérem s vnitřní auxetickou strukturou a absorbérem s vnitřní neauxetickou strukturou. U obou vnitřních struktur byla zachována stejná porozita pro následné srovnání charakteristik jednotlivých absorbérů. V rámci této práce byla provedena simulace dopadové zkoušky. Při této zkoušce do absorbéru dopadaly objekty (válečky) různého průměru, stejné délky (totožné s tloušťkou absorbéru) a s různou kinetickou energií. Pro řešení tohoto problému byla využita metoda konečných prvků (explicitní řešení). Výstupem studie bylo srovnání simulací dopadové zkoušky do auxetické a neauxetické struktury.
This bachelor thesis focuses on micro-cellular impact absorbers. The micro-cellular absorber converts the kinetic energy of the impacting object into the strain energy of the internal structure of the absorber. The thesis focuses on two types of absorbers, namely the absorber with internal auxetic structure and the absorber with internal non-auxetic structure. The same porosity has been kept for both internal structures for further comparison of the characteristics of both the absorbers. As part of this thesis, an impact test was simulated. In this test, objects (cylinders) of different diameters, the same length (identical to the absorber thickness), and different kinetic energy were impacted into the absorber. The finite element method (explicit solution) was used to solve this problem. The output of the study was a comparison of simulations of the impact test into auxetic and non-auxetic structures.
Description
Citation
RAKUŠAN, J. Mikro-voštinové absorbéry nárazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student prezentoval během asi 9 minut svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jak vypadá základní rovnice při explicitní formulaci MKP? Jaký je rozdíl mezi implicitní a explicitní variantou MKP? Jaká jej jejich časová náročnost? Jak byl volen časový krok? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO