Demotikons

Abstract
Bakalářská práce s názvem Demotikons je průvodcem hypotetickou a osobní symbolikou digitálního prostoru a internetové komunikace. Odkazuji se na všeobecně známý systém emotikonů (smajlíků), reakčních tlačítek a na zjednodušené formy či znaky nacházející se na webových prohlížečích, sociálních sítích, ale i na digitálním rozhraním našich elektronických zařízeních. Dekonstrujuji jejich význam vlastními atributy a zasazuji je do nových forem a vztahů. V kresbách se objevují mikroreference na zaběhlé „vizuální kódy“ v digitálním prostoru od znamének emailových adres po grafické ikony a vizuální indikátory v uživatelském rozhraní. Výstupem tohoto projektu se stává instalace zahrnující sérii kreseb a prostorové objekty, které zprostředkovávají osobní interpretace o prolínání internetového (digitálního) světa se světem fyzickým (tzv. offline režim).
The bachelor thesis entitled Demotikons is a guide to the hypothetical and personal symbolism of digital space and internet communication. I refer to the well-known system of emoticons (emoji), reaction buttons, and simplified forms or signs found on web browsers, social networks, and the digital interfaces of our electronic devices. I deconstruct their meaning with my own attributes and place them in new forms and relationships. The drawings make micro-references to established "visual codes" in digital space, from email address signs to graphic icons and visual indicators in user interfaces. The output of this project becomes an installation comprising a series of drawings and objects that convey personal interpretations of the intersection of the digital (online) world with the physical (offline) world.
Description
Citation
PONOMAREVOVÁ, D. Demotikons [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Marek Meduna, Ph.D. (člen) MgA. Jana Bernartová, Ph.D. (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen) doc. Mgr. Jana Preková (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila svou práci, následně byly přečteny posudky vedoucího práce a oponentky. Na dotazy z posudků studentka odpovídá společně se sestrou (jež svou práci obhajovala před ní). V diskuzi je komentována zdánlivá bezbřehost použitých interaktivních složek a napětí mezi zdánlivou ledabylostí a precizností. Na podněty z rozpravy autorka věcně reagovala.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO