Technologie French systems pro přírodní čištění odpadních vod u malých obcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou technologie „French systems“, neboli francouzského řešení pro přírodní čištění odpadních vod. Systém přijímá surovou odpadní vodu (bez předřazené usazovací nádrže) přímo do prvního filtračního stupně, jejíž základním principem je zpracování kalu a odpadní vody v jednom kroku, tudíž není nutná výstavba dosazovacích nádrží. Jedná se o přírodní čistírnu, která by díky svým vlastnostem mohla pomoci malým obcím, které si, z ekonomických důvodů, nemohou dovolit nákladné mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Práce zahrnuje přehledný popis postupu při dimenzování jednotlivých objektů dle zahraniční literatury, v rámci teoretického seznámení s French systems bude provedena literární rešerše, zahrnující provozní zkušenosti a výsledky ze zahraničí. Budou i popsány teoretické možnosti využití jiných materiálů než přírodních na tvorbu filtrační náplně vertikálních filtrů. Praktická část práce se zabývá konkrétním návrhem přírodní čistírny odpadních vod využívající francouzský systém čištění odpadních vod pro část obce Jablonové na Slovensku. Podmínkou návrhu je splnění emisních limitů (v rámci platné legislativy) a zajištění potřebné účinnosti čištění odpadních vod, a to zejména v ukazatelích znečištění BSK5, CHSKCr, NL, Nc, TKN.
The bachelor thesis deals with the "French systems" technology, or French solution for natural wastewater treatment. The system receives raw wastewater (without a pre-settling tank) directly into the first filtration stage, the basic principle of which is to process sludge and wastewater in one step, so there is no need to build settling tanks. It is a natural treatment plant which, thanks to its characteristics, could help small municipalities which, for economic reasons, cannot afford expensive mechanical-biological wastewater treatment plants. The thesis includes a clear description of the procedure for sizing the individual facilities according to foreign literature, and a literature search will be carried out within the theoretical introduction to French systems, including operational experience and results from abroad. The theoretical possibilities of using materials other than natural ones for the creation of the filter cartridge of vertical filters will be described. The practical part of the thesis deals with the specific design of a natural wastewater treatment plant using the French system of wastewater treatment for a part of the village of Jablonové in Slovakia. The condition of the design is to meet the emission limits (within the framework of the current legislation) and to ensure the necessary efficiency of wastewater treatment, especially in the pollution indicators BOD5, COD, TSS, TKN.
Description
Citation
TŮMOVÁ, T. Technologie French systems pro přírodní čištění odpadních vod u malých obcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Zedník - tajemník, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. - člen, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Paseka, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka Tereza Tůmová nejprve komisi představila osnovu své bakalářské práce včetně jejích cílů. Podrobně popsala současný stav odkanalizování a problematiky přírodních ČOV v ČR. Následně se zaměřila na popis obdobné ČOV v obci Závada a jejích provozních problémů. V návrhové části byl představen návrh ČOV v obci Jablonové. Závěrem studentka uvedla postup a výhody navrženého řešení. Dále studentka reagovala na připomínky a dotazy oponentky Ing. Miroslavy Pumprlové Němcové: Jakým způsobem je možné nakládat s kalem odtěženým z povrchu filtrů? Jaký je ideální způsob distribuce odpadní vody na filtrační pole? Má už obec Jabloňové vytipovanou lokalitu pro umístění ČOV? Jsou nějaké specifické požadavky pro umístění této technologie? Na kterém stupni technologie je nejvyšší účinnost nitrifikace? Opravdu je tak vysoká účinnost při odstranění celkového dusíku? Studentka na otázky oponentky bez zavání odpověděla. Následovaly dotazy členů komise vztažené k bakalářské práci: doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. Kolik obdobných čistíren se v zahraničí nachází? Jaký je největší problém u ČOV Závada? Ve Francii se jedná až o 20 % všech domovních ČOV. Problematické je umístění sedimentační nádrže. doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. NL jsou primární kal, který zapáchá. Jak je to u této technologie? Studentka souhlasila s možností zápachu vznikajícího na prvním stupni. Tento problém by měl být řešen ochranným pásmem ČOV. Ing. Jan Ručka, Ph.D. Jak z vody odloučíte nerozpuštěné látky, aby nedošlo k ucpání distribučního potrubí? Jak se dívá správce povodí na tuto technologii? Potrubí je navrženo v dostatečných dimenzích a minerální látky sedimentují v distribuční šachtě. Správce povodí se obává provozních problémů spojených s lidským faktorem. Ing. Eva Hyánková, Ph.D. Při návrhu jste brala průměrné účinnosti ze zahraniční literatury? Na prvním stupni se akumuluje kal, co zajistí jeho propustnost? Studentka uvedla postup návrhu. Možnost průtoku je zajištěna prostřednictvím mineralizace a přítomností rostlin.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO