Vývoj cen bytů v malých obcích blízko velkých měst v období pandemie COVID-19

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje cen bytů v malých obcích blízko velkých měst v období pandemie COVID-19. V úvodu práce jsou definovány používané základní pojmy a popsána metodika pro stanovení statistických výpočtů k dané problematice. V následující kapitole je popsána databáze, která byla za účelem splnění náplně diplomové práce sestavena a následně je vyhodnocena. Data zanesená v databázi jsou vygenerovány z programu Valuo a uvedené částky jsou ceny, za které byly inzerované byty prodány za období leden 2016 až leden 2021. V práci je zkoumán vývoj realizovaných cen bytů ve třech konkrétních městech (Slavkov u Brna, Šlapanice a Vyškov), které leží v blízkosti města Brno. Následně je vyhodnocován vliv pandemie COVID-19 na růst či pokles jejich ceny. Zhodnocení a porovnání výsledků diplomové práce je uvedeno v závěru.
The diploma thesis is focused on the development of housing prices in small villages near large cities during the COVID-19 pandemic. The introduction defines the basic concepts used and describes the methodology for determining statistical calculations on the issue. The following chapter describes the database that was compiled in order to meet the content of the thesis and is subsequently evaluated. The data entered in the database are generated from the Valuo program and the stated amounts are the prices at which the advertised flats were sold for the period January 2016 to January 2021. The work examines the development of realized housing prices in three specific cities (Slavkov u Brna, Šlapanice and Vyškov), which are located near the city of Brno. Subsequently, the impact of the COVID-19 pandemic on the growth or decline of their price is evaluated. The evaluation and comparison of the results of the diploma thesis is given in the conclusion.
Description
Citation
PĚNČÍKOVÁ, K. Vývoj cen bytů v malých obcích blízko velkých měst v období pandemie COVID-19 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vývoj cen bytů v malých obcích blízko velkých měst v období pandemie COVID-19. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. položil otázku: Korelace zde hodnotí závislost mezi cenami a kterými proměnnými? Mohla se otestovat větší časová odezva kvůli metrice COVIDU - vlna? Na statistickém testu ANOVA jste testovala jaký faktor? Ing. Josef Čech, Ph.D. položil otázku: V jakém časovém úseku jste ceny nemovitostí testovala.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO