HDR (high dynamic range) snímání s řádkovou kamerou

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro řízení řádkových kamer, který umožňuje záznam HDR snímků. Práce nejprve seznamuje s řádkovými kamerami a principem HDR snímání. Následuje návrh řídicího systému a vysvětlení funkcionality jednotlivých signálů a rozhraní. Dále budou vybrány komponenty a navržen kontroler jako mikrokontroler s podpůrnými obvody, umožňujícími komunikaci a řízení ostatních bloků systému. Následuje návrh, osazení a oživení DPS kontroleru spolu s vytvořením krabičky. Další část práce popíše firmware, který byl vyvíjen a dolaďován během návrhu hardware. Také bude navržena aplikace určená k řízení systému a zpracování obrazu. Na závěr dojde k otestování funkcionality systému s prototypem osvětlení a zhodnocení.
This bachelor’s thesis is focused on designing a system for controlling line scan cameras, which allows HDR image acquisition. The thesis first explains line scan cameras and the principle of HDR acquisition. Design of the control system and explanation of the individual signals and interfaces follows. Next the components are chosen, and the controller is designed as a microcontroller with additional circuitry, allowing for communication and control of other system blocks. Design, assembly, and evaluation of the controller PCB including the design of the box follows. The next part of the thesis explains the firmware, which was designed and tweaked during the hardware design stage. The application for controlling the system and image processing is designed next. In the final part, the whole system functionality is tested with a prototype of the lighting and the system is evaluated.
Description
Citation
ŘÍHA, R. HDR (high dynamic range) snímání s řádkovou kamerou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student při obhajobě krátce uvedl komisi do problematiky HDR snímání, dále popsal jím navržený řídicí systém a to včetně HW a SW systém, nakonec pak zhodnotil výsledky. Na otázky komise student odpovídal bez výhrad a na obhajobu byl připraven.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO