Konstrukční návrh separátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem plynového separátoru dle normy ČSN EN 13445. Návrh je realizován na základě zadaných návrhových parametrů a základních rozměrů včetně jednotlivých pozic připojovacích přírub na zařízení dle příslušného schématu. Součástí zadání je rovněž zatížení hrdel od připojených potrubních tras k zařízení. Návrhový analytický výpočet je proveden v komerčním softwaru NextGen s rozborem jednotlivých použitých prvků. Dále jsou některé části zařízení detailně zkontrolovány a únavově posouzeny s využitím metody konečných prvků v komerčním softwaru Ansys. Součástí práce je rovněž výkresová dokumentace navrženého plynového separátoru.
This diploma thesis deals with design of the gas separator according to the standard ČSN EN 13445. The design is based on the specified operating parameters and the basic dimensions, including the individual positions of the connecting flanges on the device according to the relevant schema. The assignment also includes the load of the nozzles from connected pipelines to the device. The analytical calculation of the design is performed in the commercial software NextGen with the analysis of the individual components used. Furthermore, some parts of the device are inspected in detail using the finite element method in the commercial software Ansys. The thesis also included the drawing documentation of the designed gas separator.
Description
Citation
BENDA, D. Konstrukční návrh separátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inženýrská mechanika
Comittee
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji diplomovou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s diplomovou prací: Jaký je rozdíl mezi zkušebními skupinami 1 a 2, když součinitel spoje "z" je pro obě stejný? Jaká je podstata nedestruktivního testu? Proč jsou síly a momenty zakresleny na čelech? Ovlivní přidání patek bezpečnost separátoru? Na jaký počet cyklů jste dimenzoval únavovou životnost? Jak byl definovám 1 cyklus? Vysvětlete pojem linearizované napětí? Bylo skutečně linearizováno redukované napětí, nebo jednotlivé složky? Řešil jste vliv povrchové úpravy svaru na životnost? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO