Návrh marketingového mixu vybraného podniku na trhu v Polsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu podniku vstupujícího na zahraniční trh. Práce obsahuje tři hlavní části. Za účelem dosažení cíle je úvodní část práce věnována literární rešerši, která vymezuje teoretická východiska a poskytuje základy pro nadcházející kapitoly. V druhé části práce je provedena analýza současného stavu vybraného podniku, ale také mikroprostředí a makroprostředí v rámci Polska. Součástí je také marketingový výzkum, který byl uskutečněn kvantitativní formou prostřednictvím dotazníkového šetření. Poslední část práce se zabývá návrhy marketingového mixu, pomocí kterých je možné expandovat na zahraniční trh s cílem oslovit a získat nové zákazníky, a dostat podnik do povědomí.
This Master Thesis is concentrates on the problematics of marketing mix of a company entering a foreign market and is divided into three main parts. For reaching the purpose, the theoretical first part is concentrates on research in literature, which defines the theoretical base for the following parts. In the second part, an analysis of the chosen company is made for reaching deep knowledge of the current state of the company as well as of the micro and macroenvironment of the polish market. This part also contains a quantitative questionnaire-based market research. The last part of this Thesis focuses on proposals of marketing mix usable for successful expansion to a foreign market. This expansion should reach out to new customers and establish the company at the market entering.
Description
Citation
SKŘIVÁNKOVÁ, M. Návrh marketingového mixu vybraného podniku na trhu v Polsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. - V práci používáte jako faktory hodnocení kvalitu a chuť. Neřadí se chuť do kvality výrobku? Jakou máte stupnici pro měření chuti? Zodpovězeno. doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - Kdo bude zodpovědný za realizaci Vašich návrhů? Kdo se podílel na zhodnocení SWOT analýzy? Používá společnost SWOT? Zodpovězeno. doc. Ing. František Bartes, CSc. - Jste mediální tváří pivovaru? Zodpovězeno. Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Má společnost jazykovou mutaci v Polštině? Jakým způsobem lze zvýšit množství výstav piva? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO