Dopad masivní elektromobility na Českou republiku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá dopadem masivního rozvoje elektromobility v České republice. Její důležitosti nahrává fakt, že se stále více hovoří o udržitelnosti rozvoje naší planety. Práce popisuje současný stav elektromobility, postoj státu k této problematice a predikce počtu těchto vozidel. Dále se věnuje analýze dopadu postupného nárůstu množství elektromobilů a dopadu užívání pouze elektrických vozidel, a to po stránce energetické, kde se očekává velký nárůst výroby a následně spotřeby elektrické energie, ekologické, kde je předpokládán pokles emisí, a ekonomické, ve které je odhadován nárůst investic a úbytek příjmů státního rozpočtu.
This bachelor thesis deals with the impact of the massive development of electromobility in the Czech Republic. Its importance is compounded by the fact that there are more and more speculations about the sustainability of our planet's development. This document describes the current state of electromobility, the state's position on this issue and the prediction of the number of these vehicles. It also analyzes the impact of a gradual increase of electric cars and the impact of using only electric vehicles, in terms of energy, where a large increase in electricity production and consumption is expected, ecological, where emissions are expected to decrease, and economic, where an increase of investment is expected and a decrease in state budget revenues.
Description
Citation
ŘEHA, D. Dopad masivní elektromobility na Českou republiku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázku oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise: Je do predikcí zahrnuta i elektrifikace nákladní dopravy? Zodpovězeno Jaké negativní vlivy má oteplování pro Rusko? Zodpovězeno Jsou součástí predikcí i ostatní druhy dopravy (např. letecká, lodní,...)? Zodpovězeno Jak student kriticky hodnotil informace ze zdrojů? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO