Funkce trpného rodu v anglickém jazyce různých žánrů odborného stylu v porovnání s českým jazykem.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje pasivní konstrukce a jejich tvoření, význam, použití a funkce na základě rešerše související literatury. Trpný rod a s ním související změna slovosledu dávají autorům více možností uspořádání textu a zároveň umožňují zdůraznit, či naopak vynechat některá slova. To může především ve vědeckém a administrativním stylu pomoci soustředit pozornost čtenáře na popisované téma, což činí text neosobním a věcným. Jednotlivé rysy pasivních konstrukcí jsou popsány z pohledu gramatiky, sémantiky, stylistiky a překladu a jejich používání v češtině je také vysvětleno a porovnáno s angličtinou. Následně je charakterizována angličtina pro specifické účely a poslední kapitola pak analyzuje četnost a funkce trpného rodu v technických textech tří různých žánrů. To má za úkol potvrdit a znázornit rozdíly mezi danými žánry i jazyky, jelikož je každý anglický text porovnán s podobným českým textem.
This thesis characterizes passive voice structures and their formation, meaning, usage, and functions based on the research of related literature. With its inherent change of word order, the passive voice provides writers with more options of text organization and enables them to emphasize some words while omitting others. Especially in scientific and administrative style, this can help direct readers’ attention to the subject matter, making the text impersonal and objective. The respective aspects of passive structures are described in terms of grammar, semantics, stylistics, and translation, and their use in Czech is also explained and contrasted with English. Subsequently, English for specific purposes is characterized, and finally, the frequency and functions of passives are analyzed in technical texts of three different genres. This serves to confirm and illustrate the differences between the genres and languages, as each English text is also compared with a similar Czech one.
Description
Citation
ZEMÁNEK, D. Funkce trpného rodu v anglickém jazyce různých žánrů odborného stylu v porovnání s českým jazykem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student přednesl velmi zdařilou obhajobu a úspěšně zodpověděl všechny 3 otázky oponentky (viz Oponentní posudek BP).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO